นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 110

110
“ในสวนฝั
น” ผสานใจภั
กดิ์
แด่
อั
คราภิ
รั
กษศิ
ลปิ
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
พระเจ้
าวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าโสมสวลี
พระวรราชาทิ
นั
ดดามาตุ
เสด็
จเป็
นองค์
ประธาน การแสดง
“ในสวนฝั
น”
ผสานใจภั
กดิ์
แด่
อั
คราภิ
รั
กษศิ
ลปิ
นเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ เมื่
อวั
นที่
๓สิ
งหาคม
๒๕๕๗ ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
โดยพลเอกอุ
ดมเดช สี
ตบุ
ตร เลขาธิ
การคณะรั
กษาความสงบ
แห่
งชาติ
(คสช.) และ ศ.ดร.อภิ
นั
นท์
โปษยานนท์
ปลั
กระทรวงวั
ฒนธรรม พร้
อมผู
บริ
หารระดั
บสู
ง เฝ้
ารั
บเสด็
ละครเวที
“ในสวนฝั
น” น�
ำแสดงโดยศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขา
ศิ
ลปะการแสดง วรรณศิ
ลป์
และทั
ศนศิ
ลป์
ร่
วมด้
วยนั
กแสดง
ชื่
อดั
ง ขวั
ญ อุ
ษามณี
เกรซ กาญจน์
เกล้
า ภณั
ฐ สุ
จิ
รั
งกู
พร้
อมศิ
ลปิ
นนั
กร้
องระดั
บต�
ำนาน-รุ
นใหม่
ร่
วมถ่
ายทอด
บทประพั
นธ์
ด้
วยกระทรวงวั
ฒนธรรมส�
ำนึ
กในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ของสมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ ที่
ทรงปฏิ
บั
ติ
พระราชกรณี
ยกิ
จนานั
ปการในการอนุ
รั
กษ์
ฟื
นฟู
รั
กษา
สร้
างสรรค์
ส่
งเสริ
ม สื
บทอด และพั
ฒนามรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรมอั
นล�้
ำค่
าของชาติ
ให้
เจริ
ญรุ
งเรื
องอย่
างต่
อเนื่
อง
อั
นเป็
นประโยชน์
ยิ่
งต่
อพสกนิ
กรชาวไทย จึ
งได้
ถวาย
พระราชสมั
ญญา
“อั
คราภิ
รั
กษศิ
ลปิ
น”
ซึ่
งมี
ความหมายว่
“ศิ
ลปิ
นยิ่
งใหญ่
ผู
ปกปั
กรั
กษางานศิ
ลปะ” เนื่
องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ
มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
และเนื่
องในโอกาสมหามงคลเฉลิ
มพระชนมพรรษา
๘๒พรรษา๑๒สิ
งหาคม๒๕๕๗ คณะรั
กษาความสงบแห่
งชาติ
(คสช.) ร่
วมกั
บ กองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม และ มู
ลนิ
ธิ
สวั
สดิ
การนั
กแสดงอาวุ
โส ได้
จั
ดการแสดง
ทางวั
ฒนธรรมเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ โดยศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เรื่
อง “ในสวนฝั
น”
ผสานใจภั
กดิ์
แด่
อั
คราภิ
รั
กษศิ
ลปิ
น ขึ้
น เพื่
อให้
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ทุ
กสาขาได้
ร่
วมถ่
ายทอดผลงานอั
นหลอมรวมองค์
ความรู
ศาสตร์
และศิ
ลป์
แขนงต่
างๆ ทั้
งด้
านวรรณศิ
ลป์
ทั
ศนศิ
ลป์
และศิ
ลปะการแสดง สร้
างสรรค์
เป็
นการแสดงทางวั
ฒนธรรม
ปริ
ทรรศน
ท 
วั
ฒนธรรม
I...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...122
Powered by FlippingBook