นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 118

118
การทรงงานของพ่
อ ในความทรงจำ
กฤชกร เพชรนอก
บริ
ษั
ท สกายบุ๊
กส์
จำ
�กั
ด, ๒๕๕๕
ประณี
ตศิ
ลป์
ถิ่
นสยาม ชุ
ดบายศรี
ปากชาม
เศรษฐมั
นตร์
กาญจนกุ
สำ
�นั
กพิ
มพ์
เศรษฐศิ
ลป์
, ๒๕๕๗
ต้
มยำ
� ต้
มส้
สำ
�นั
กพิ
มพ์
แสงแดด, ๒๕๕๔
หนั
งสื
อเล่
มนี้
เขี
ยนจากความทรงจ�
ำของคุ
ณปราโมทย์
ไม้
กลั
ด จากประสบการณ์
ที่
ได้
ติ
ดตามใกล้
ชิ
ด เห็
นภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วมาโดยตลอด
ในขณะที่
ยั
งมี
พระสุ
ขภาพพลานามั
ยแข็
งแรง ในหลวงท่
านเสด็
จพระราชด�
ำเนิ
นทรงงาน
ทุ
กหนทุ
กแห่
งทั่
วแผ่
นดิ
นไทย ไม่
เคยย่
อท้
อและแสดงให้
เห็
นเลยว่
าพระองค์
ทรงเหน็
ดเหนื่
อย
ทรงให้
ความส�
ำคั
ญและช่
วยเหลื
อราษฎรอย่
างทั่
วถึ
ง สร้
างรายได้
ให้
พออยู่
พอกิ
นตามสมควร
แก่
อั
ตภาพ เป็
นภาพที่
ไม่
น่
าเชื่
อเลยว่
า พระมหากษั
ตริ
ย์
ของประเทศไทย จะทรงงานหนั
กกว่
คนธรรมดาทั่
วไปเสี
ยอี
ก จากประสบการณ์
ที่
คุ
ณปราโมทย์
ได้
รั
บ ได้
ถู
กถ่
ายทอดลงในหนั
งสื
เล่
มนี้
ซึ่
งจะเป็
นประโยชน์
ในการด�
ำเนิ
นชี
วิ
ต และสร้
างแรงบั
นดาลใจในการสร้
างคุ
ณงามความดี
เพื่
อในหลวงและแผ่
นดิ
นของเรา
บายศรี
ปากชามนั้
นมี
ความส�
ำคั
ญต่
อวิ
ถี
ชี
วิ
ตของคนไทยมายาวนาน เนื่
องจากเป็
บายศรี
ขนาดเล็
ก ซึ่
งใช้
ในการบวงสรวง สั
กการะบู
ชา ไหว้
ครู
บาอาจารย์
หรื
องานพิ
ธี
ต่
างๆ
เช่
น ท�
ำขวั
ญเด็
กแรกเกิ
ด ท�
ำขวั
ญนาค การรั
บขวั
ญ เป็
นต้
น หลั
งจากการท�
ำพิ
ธี
ประมาณ ๗ วั
จะน�
ำบายศรี
ไปจ�
ำเริ
ญคื
อการลอยน�้
ำ การท�
ำบายศรี
ในปั
จจุ
บั
นมี
รู
ปแบบที่
หลากหลายและมี
ความสวยงามมากขึ้
น หนั
งสื
อเล่
มนี้
เป็
นอี
กแนวคิ
ดหนึ่
งในการพั
ฒนารู
ปแบบการท�
ำบายศรี
เป็
นแนวทางให้
กั
บผู
ที่
ชื่
นชอบในงานใบตองดอกไม้
สด น�
ำไปสร้
างสรรค์
งานที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
และทรงคุ
ณค่
ต้
มย�
ำ เป็
นอาหารไทยที่
มี
รสเข้
มข้
น เปรี
ยวน�
ำ เค็
มและเผ็
ดตาม ซึ่
งครั
วไทยนิ
ยมชมชอบ
ต้
มย�
ำกุ
งก็
เป็
นต้
มย�
ำรสไทยที่
โด่
งดั
งไกลไปถึ
งต่
างแดน จริ
งๆ แล้
วในครั
วไทยยั
งมี
อาหารต้
ที่
มี
รสเข้
มอี
กมาก อาทิ
เช่
น ต้
มส้
ม ต้
มโคล้
ง ต้
มข่
า ต้
มกะทิ
เป็
นต้
น ทั้
งหมดล้
วนเป็
นต้
มแบบไทยๆ
ที่
มี
รสเข้
มโดดเด่
นแตกต่
างกั
นไป หนั
งสื
อ “ต้
มย�
ำ ต้
มส้
ม” เล่
มนี้
มี
เมนู
อาหารต้
มแบบไทย
ที่
รสเข้
มข้
นจากครั
วบ้
านมาให้
เลื
อกปรุ
งเลื
อกท�
ำกิ
นมากมาย ซึ่
งแต่
ละสู
ตรก็
มี
เคล็
ดลั
ความอร่
อยแตกต่
างกั
นไป อี
กทั้
งในส่
วนของบทน�
ำยั
งมี
เนื้
อหาเกี่
ยวกั
บรู
ปแบบและรสของ
ต้
มแต่
ละชนิ
ดอี
กด้
วย
I...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122
Powered by FlippingBook