นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 108

ซื่
อสั
ตย
เสี
ยสละ อดทน
มี
อุ
ดมการณ
ในสิ่
งที่
ดี
งาม
เพื่
อส
วนรวม
รั
กชาติ
ศาสนา
พระมหากษั
ตริ
ย
กตั
ญู
ต
อพ
อแม
ผู
ปกครอง ครู
อาจารย
ใฝ
หาความรู
หมั่
นศึ
กษาเล
าเรี
ยน
ทั้
งทางตรงและทางอ
อม
รั
กษาวั
ฒนธรรม
ประเพณี
ไทย
อั
นงดงาม
มี
ศี
ลธรรม
รั
กษาความสั
ตย
หวั
งดี
ต
อผู
อื่
เผื่
อแผ
และแบ
งป
I...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...122
Powered by FlippingBook