นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 103

เชื
อว่
าจะมี
การถ่
ายเททุ
ๆ ด้
านของประชาคมอาเซี
ยน การถ่
ายเทเหล่
านี้
เราควรจะต้
องเตรี
ยมพร้
อมอะไร และต้
องระแวดระวั
งอะไร โดยเฉพาะ
ทางด้
านวั
ฒนธรรม
การถ่
ายเทวั
ฒนธรรมถึ
งกั
นในอาเซี
ยน ส่
วนหนึ่
มาจากความคล้
ายคลึ
งกั
นอั
นมี
มาแต่
เดิ
มดั
งที่
ได้
กล่
าวไปบ้
าง
แล้
วข้
างต้
น วั
ฒนธรรมในอาเซี
ยนจึ
งมี
ความคล้
ายคลึ
งกั
หลายด้
าน เช่
นภาษา อาหารการกิ
น บุ
คลิ
กนิ
สั
ย ชาติ
พั
นธุ์
ที่
ข้
ามพรมแดน
ในด้
านวั
ฒนธรรม เราไม่
มี
ความจ�
ำเป็
นต้
องเตรี
ยม
พร้
อมหรื
อระแวดระวั
งอะไร และถึ
งแม้
เราจะเตรี
ยม จะระวั
แต่
หากวั
ฒนธรรมอะไรจะถ่
ายทอดมาหรื
อไม่
ก็
เป็
นเรื่
องที่
ไม่
ใช่
ว่
าเราจะป้
องกั
นหรื
อส่
งเสริ
มกั
นได้
ง่
ายๆ เพราะการ
ถ่
ายเททางวั
ฒนธรรมเป็
นเรื่
องที่
เกิ
ดขึ
นโดยปกติ
ของสั
งคม
มนุ
ษย์
อยู่
แล้
ว มี
ปั
จจั
ยมากมายที่
จะท�
ำให้
วั
ฒนธรรมถ่
ายเท
กั
นไปมา สมควรส่
งเสริ
มให้
มี
การถ่
ายเททางวั
ฒนธรรมให้
มากยิ่
งขึ้
นด้
วยซ�้
ำ ไม่
ใช่
จะต้
องระวั
งกั
น เช่
น ควรส่
งเสริ
ให้
เรี
ยนภาษาประเทศเพื่
อนบ้
านกั
นให้
มากยิ่
งขึ้
น เพราะ
ภาษาเป็
นประตู
บานส�
ำคั
ญที่
จะเปิ
ดไปสู
การแลกเปลี่
ยนทาง
วั
ฒนธรรม ท�
ำให้
มี
โอกาสรู
จั
ก เข้
าใจ สั
มผั
สกั
นและกั
นได้
อย่
างลึ
กซึ้
งขึ้
น หรื
อท�
ำอย่
างไรที่
จะส่
งเสริ
มให้
เกิ
ดการศึ
กษา
ประวั
ติ
ศาสตร์
ร่
วมกั
น การเข้
าใจพั
ฒนาการของสั
งคมในอดี
ร่
วมกั
น ฉะนั้
นจึ
งเป็
นธรรมดาอยู
เองที่
จะมี
การแลกเปลี่
ยน
วั
ฒนธรรมทั้
งเก่
าและใหม่
แก่
กั
นพร้
อมๆ กั
บที่
จะมี
ความ
สร้
างสรรค์
ที่
หลากหลาย ยิ่
งในโลกปั
จจุ
บั
นที่
สื่
ออิ
นเทอร์
เน็
มี
บทบาทส�
ำคั
ญ ยิ่
งท�
ำให้
เกิ
ดการแลกเปลี่
ยนวั
ฒนธรรมกั
ได้
ง่
ายขึ้
I...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...122
Powered by FlippingBook