นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 101

101
ภั
ทรพล รอดคลองตั
วั
ฒนธรรมวิ
พากษ์
ขณะนี้
เราพร้
อมหรื
อยั
งที
จะรวมตั
วกั
บประเทศอื
นๆ ในประชาคมอาเซี
ยน
อยากให้
อาจารย์
วิ
พากษ์
ทั
งจุ
ดอ่
อน จุ
ดแข็
งของเรา
การรวมตั
วกั
นเป็
นประชาคมอาเซี
ยนไม่
ใช่
ว่
ใครพร้
อมหรื
อไม่
เท่
านั้
น แต่
ต้
องถามว่
าทุ
กประเทศใน
ทั้
งประชาคมว่
า พร้
อมแล้
วหรื
อยั
ง และที่
ส�
ำคั
ญกว่
านั้
นคื
ค�
ำถามที่
ว่
า ความพร้
อมที่
ว่
านั้
นเอื้
อประโยชน์
ให้
กั
บใคร
ความพร้
อมของการเข้
าสู
ประชาคมอาเซี
ยน
ส่
วนหนึ่
งมาจากความพร้
อมทางการเมื
อง ดั
งที่
เราจะเห็
นว่
ประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยนหลายๆ ประเทศที่
เป็
นสมาชิ
กใหม่
เช่
น เวี
ยดนามและพม่
า ได้
ปรั
บตั
วทางการเมื
องอย่
าง
ขนานใหญ่
เพื่
อเข้
าสู่
การเป็
นส่
วนหนึ่
งของอาเซี
ยน เริ่
มจาก
เวี
ยดนามที่
ปรั
บประเทศให้
เป็
นระบบเศรษฐกิ
จการตลาด
แม้
ว่
าจะยั
งคงการปกครองแบบสั
งคมนิ
ยมอยู
ท�
ำให้
เวี
ยดนามกลายเป็
นเศรษฐกิ
จการตลาดภายใต้
การก�
ำกั
ของรั
ฐ แม้
ไม่
ใช่
ทุ
นนิ
ยมเสรี
ที่
ส�
ำคั
ญคื
อยอมให้
เอกชนเป็
เจ้
าของธุ
รกิ
จได้
ยอมให้
มี
การร่
วมทุ
นระหว่
างทุ
นต่
างประเทศ
กั
บทุ
นท้
องถิ่
นได้
ยอมให้
เงิ
นตราไหลเวี
ยนอย่
างเสรี
ได้
ส่
วนประเทศพม่
า ก็
อยู
ในระหว่
างการปรั
บตั
วและปฏิ
รู
การเมื
องที่
เชื่
อกั
นว่
าจะท�
ำให้
พม่
ากลายเป็
นประเทศ
ประชาธิ
ปไตยมากขึ้
น เป็
นที่
ยอมรั
บของนานาชาติ
ที่
จะคบค้
าสมาคมด้
วยมากขึ้
อย่
างไรก็
ดี
ความไม่
มั่
นคงทางการเมื
องยั
งคง
เป็
นอุ
ปสรรคส�
ำคั
ญต่
อความพร้
อมของแต่
ละประเทศเอง
และของประชาคมอาเซี
ยน ความไม่
ต่
อเนื่
องของกระบวนการ
ประชาธิ
ปไตยอาจท�
ำให้
ประเทศถู
กลดความน่
าเชื่
อถื
ลงได้
และกลายเป็
นประเทศที่
ไม่
มี
ความมั่
นคงในทาง
นโยบายเศรษฐกิ
จและการเมื
อง
นอกจากนั้
น ประเทศต่
างๆ ในอาเซี
ยนก็
ยั
งคงมี
ความพร้
อมทางเศรษฐกิ
จไม่
เท่
ากั
น เนื
องจากยั
งคงมี
ฐาน
ทางการเมื
องและเศรษฐกิ
จที่
แตกต่
างกั
น ในทางเศรษฐกิ
เราอาจแบ่
งประเทศอาเซี
ยนออกเป็
นประเทศกลุ
มยากจน
ได้
แก่
ลาว กั
มพู
ชา และพม่
า ประเทศกลุ่
มฐานะปานกลาง
ได้
แก่
ไทย เวี
ยดนาม อี
นโดนี
เซี
ย และฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
และ
ประเทศค่
อนข้
างมั่
งคั่
งถึ
งมั่
งคั่
งมากอย่
างบรู
ไน มาเลเซี
และสิ
งคโปร์
ความแตกต่
างกั
นนี้
จะท�
ำให้
บางประเทศยั
งคง
ลั
งเลที่
จะเข้
าร่
วมในการเป็
นประชาคมอย่
างชั
ดเจน เนื
องจาก
เขาอาจจะกลายเป็
นผู
ที่
ต้
องแบกรั
บภาระทางเศรษฐกิ
ต้
องดู
ดซั
บแรงงาน ต้
องแบ่
งเบาภาระในการโอบอุ
ช่
วยเหลื
อทางการเงิ
นแก่
ประเทศยากจนกว่
า กรณี
นี้
เกิ
ขึ้
นกั
บประเทศไทย ซึ่
งมั
กมี
ความกั
งวลเกี่
ยวกั
บความมั่
นคง
อั
นเนื่
องมาจากการมี
แรงงานอพยพจากประเทศเพื่
อนบ้
าน
เข้
ามาอาศั
ยอยู่
เป็
นจ�
ำนวนมาก
I...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...122
Powered by FlippingBook