นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 106

106
สั
งคมวั
ฒนธรรมที
คาบเกี
ยวและขั
ดแย้
งกั
ของประชาคม เราจะจั
ดการอย่
างไร
ในปั
จจุ
บั
น ระหว่
างประเทศอาเซี
ยนด้
วยกั
นเอง
แทบจะไม่
มี
ประเด็
นขั
ดแย้
งอะไรส�
ำคั
ญรุ
นแรงไปกว่
าประเด็
เรื่
องเขตแดน ที่
หากไม่
มี
การหยิ
บยกมาเป็
นประเด็
นทางการ
เมื
องของภายในประเทศหนึ่
งประเทศใดในคู่
กรณี
และหาก
ไม่
เห็
นแก่
ประโยชน์
เฉพาะตั
วเฉพาะหน้
าเกิ
นไป ประเทศใน
อาเซี
ยนก็
ไม่
น่
าจะมี
ข้
อขั
ดแย้
งอะไรกั
นได้
ง่
ายๆ
ความขั
ดแย้
งระหว่
างประเทศส่
วนหนึ
งมาจาก
การปลู
กฝั
งทั
ศนคติ
เกลี
ยดชั
งกั
นและกั
นตั้
งแต่
ยุ
คสร้
างชาติ
และยุ
คสงครามเย็
น ดั
งที่
เราจะเห็
นได้
จากหลั
กสู
ตรการเรี
ยน
การสอนประวั
ติ
ศาสตร์
ของแต่
ละประเทศ และการสร้
าง
ส�
ำนึ
กรั
กชาติ
จากประวั
ติ
ศาสตร์
ที่
ล้
วนแต่
น�
ำเอาประเทศ
เพื่
อนบ้
านมาเป็
นศั
ตรู
แนวทางหนึ่
งที่
อาจจะช่
วยได้
คื
อการพั
ฒนาความรู
เกี่
ยวกั
บเพื่
อนบ้
านและท�
ำความเข้
าใจประวั
ติ
ศาสตร์
ตนเอง
เสี
ยใหม่
ความขั
ดแย้
งของผู
คนในอดี
ตไม่
จ�
ำเป็
นที่
จะต้
อง
น�
ำมาเป็
นก�
ำแพงสร้
างชาติ
ประวั
ติ
ศาสตร์
ที่
ให้
ความเข้
าใจ
ภาพรวมของภู
มิ
ภาค ไม่
แยกส่
วนการศึ
กษาภู
มิ
ภาคออกเป็
ประเทศเดี่
ยว และสร้
างหลั
กสู
ตรต�
ำราประวั
ติ
ศาสตร์
ร่
วมกั
ในภู
มิ
ภาค อาจจะเป็
นแนวทางที่
แก้
ไขปั
ญหาระยะยาวได้
เท่
าที่
ผมได้
ทราบและมี
โอกาสได้
เข้
าร่
วมโครงการด้
วย
แนวทางนี้
เป็
นโครงการส�
ำคั
ญที่
ในขณะนี้
UNESCO ก�
ำลั
ด�
ำเนิ
นการอยู่
นอกเหนื
อจากนั้
น เรายั
งต้
องส่
งเสริ
มให้
มี
การ
แลกเปลี่
ยนวั
ฒนธรรมกั
น ให้
ทุ
นส�
ำหรั
บการท�
ำวิ
จั
ยร่
วมกั
สร้
างกองทุ
นให้
เกิ
ดการแลกเปลี่
ยนความรู
กั
น แลกเปลี่
ยน
ศิ
ลปะและวรรณกรรมกั
น ต้
องเรี
ยนภาษากั
นและกั
น ต้
อง
ส่
งเสริ
มให้
เดิ
นทางไปมาหาสู
กั
นให้
มากขึ้
น ทั้
งด้
วยการ
สนั
บสนุ
นของภาครั
ฐและภาคเอกชน ไม่
ใช่
เพี
ยงปล่
อยให้
ประชาชนต้
องขวนขวายเดิ
นทางไปกั
นเอง
I...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...122
Powered by FlippingBook