นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 112

112
ขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม ๒๕๕๗
มุ
งหวั
งสื
บสานวั
ฒนธรรมที่
เสี่
ยงต่
อการสู
ญหาย
ศ.ดร.อภิ
นั
นท์
โปษยานนท์
ปลั
ดกระทรวง
วั
ฒนธรรม เป็
นประธานพิ
ธี
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจ�
ำปี
พุ
ทธศั
กราช
๒๕๕๗ ณ หอประชุ
มเล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
เมื่
อวั
นที่
๙ กั
นยายน ๒๕๕๗ โดยในปี
นี้
ได้
ประกาศ
ขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ทั้
งสิ้
๗ สาขา จ�
ำนวน ๖๘ รายการ เพื่
อมุ
งหวั
งให้
สั
งคมร่
วมปกป้
อง
คุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญามิ
ให้
สู
ญหาย และผลั
กดั
นให้
เกิ
การอนุ
รั
กษ์
พั
ฒนาอย่
างเป็
นรู
ปธรรม พร้
อมรองรั
บการเข้
เป็
นภาคี
อนุ
สั
ญญาเพื่
อการสงวนรั
กษามรดกทางวั
ฒนธรรม
ที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ของยู
เนสโก
กระทรวงวั
ฒนธรรม โดยกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) ตระหนั
กถึ
งสถานการณ์
ของมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรม โดยเฉพาะมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ที่
จั
บต้
องไม่
ได้
(Intangible Cultural Heritage - ICH)
ที่
เสี่
ยงต่
อการสู
ญหาย และยั
งมี
การน�
ำมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรมหลายประเภทไปใช้
อย่
างไม่
เหมาะสม ซึ่
งอาจ
ท�
ำให้
เกิ
ดการบิ
ดเบื
อนผิ
ดเพี้
ยนไปจากเดิ
มได้
เพื่
อเป็
นการ
ป้
องกั
นและคุ
มครองมรดกที่
ส�
ำคั
ญของชาติ
นี้
สวธ.จึ
งได้
ด�
ำเนิ
การประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ของชาติ
ขึ้
น เพื่
อให้
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาฯ ที่
อยู่
ในอาณาเขตของ
ประเทศไทย ได้
รั
บการจั
ดเก็
บอย่
างเป็
นระบบ
I...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,...122
Powered by FlippingBook