นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 111

111
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
เผยแพร่
งานศิ
ลป์
ของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สู
ประชาชนอย่
าง
แพร่
หลาย ทั้
งนี้
เพื่
อน�
ำรายได้
ทู
ลเกล้
าฯ สมทบทุ
นมู
ลนิ
ธิ
ส่
งเสริ
มศิ
ลปาชี
พ และอี
กส่
วนหนึ่
งน�
ำเข้
ากองทุ
นส่
งเสริ
งานวั
ฒนธรรม เพื่
อใช้
ด�
ำเนิ
นงานส่
งเสริ
มศิ
ลปวั
ฒนธรรม
อั
นงดงามของชาติ
ต่
อไป
ละครเวที
ในสวนฝั
น ก�
ำกั
บการแสดงโดย สุ
ประวั
ติ
ปั
ทมสู
ต ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง ประพั
นธ์
บท
การแสดงโดย ประภั
สสร เสวิ
กุ
ล ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขา
วรรณศิ
ลป์
และชุ
ติ
มา เสวิ
กุ
ล ผู
เชี่
ยวชาญด้
านวรรณศิ
ลป์
“ในสวนฝั
น” เป็
นละครเวที
ที่
ร้
อยเรี
ยงบทประพั
นธ์
ต่
างๆ
ของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เชื่
อมโยงสอดผสานเป็
นเรื่
องเดี
ยวกั
ถ่
ายทอดความงดงามจากวรรณกรรมและบทเพลงของ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
โดยล�
ำดั
บตามเหตุ
การณ์
ที่
เกิ
ดขึ้
นในประเทศไทย
ในรั
ชสมั
ยพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช
และสมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นี
นาถ น�
ำเสนอผ่
าน
รู
ปแบบของการแสดงจากวรรณกรรม จิ
ตรกรรม เพลง ละครเวที
ภาพยนตร์
ละครโทรทั
ศน์
ซึ่
งเป็
นผลงานของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ตามช่
วงเวลาต่
างๆ ที่
เกิ
ดความเปลี่
ยนแปลงในประเทศไทย
ในการแสดงทุ
กรอบได ้
รั
บความสนใจจาก
ประชาชนทั่
วไป และผู
ขาดโอกาสทางสั
งคม เข้
าชมจนเต็
ทุ
กที่
นั
ง โดยไม่
เสี
ยค่
าใช้
จ่
าย ตามนโยบายคื
นความสุ
ขให้
ประชาชนของคณะรั
กษาความสงบแห่
งชาติ
(คสช.)
I...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...122
Powered by FlippingBook