นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 104

104
โลกไซเบอร์
ปั
จจุ
บั
นมี
อิ
ทธิ
พลต่
อแต่
ละประเทศสู
ง แม้
ขณะยั
งไม่
รวมเป็
นอาเซี
ยน
เมื
อรวมเป็
นประชาคมอาเซี
ยนแล้
วพรมแดนไซเบอร์
จะเป็
นอย่
างไร
โลกไซเบอร์
ดู
เหมื
อนจะเปิ
ดพรมแดนหรื
อสลาย
พรมแดนลง แต่
อั
นที
จริ
งแล้
วโลกไซเบอร์
ทั้
งสร้
างพรมแดน
ใหม่
และคงหรื
อขยายพรมแดนเก่
ในปั
จจุ
บั
นสื่
ออิ
นเทอร์
เน็
ตได้
พั
ฒนาไปจนกระทั่
ต้
นทุ
นในการสื่
อสารข้
ามประเทศลดลงเรื่
อยๆ ข่
าวสาร
ทางวั
ฒนธรรมจึ
งกระจายไปได้
รวดเร็
ว ในส่
วนของภู
มิ
ภาค
อาเซี
ยนเอง ปั
จจุ
บั
นนี้
จะเห็
นได้
ว่
าภาพยนตร์
ในภู
มิ
ภาค
ได้
แพร่
กระจายถึ
งกั
นอย่
างมาก ยกตั
วอย่
างเช่
นการที่
ภาพยนตร์
วั
ยรุ
นจากประเทศไทยได้
รั
บความนิ
ยมจากวั
ยรุ
อิ
นโดนี
เซี
ย ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
และเวี
ยดนามมาก จนกระทั่
งมี
การ
ท�
ำ subtitle ภาพยนตร์
เรื่
องนี้
ในภาษาต่
างๆ และแปลงเพลง
ประกอบภาพยนตร์
วั
นรุ
นไทยที่
โด่
งดั
ง อย่
าง Suckseed เป็
ภาษาต่
างๆ เผยแพร่
ในอิ
นเทอร์
เน็
ตจ�
ำนวนมาก
ส่
วนภาพยนตร์
จากประเทศเวี
ยดนาม ก็
มี
การ
ท�
ำ subtitle ภาษาอั
งกฤษ เผยแพร่
ใน YouTube มากมาย
ท�
ำให้
คนจากประเทศอื่
นๆ สามารถเข้
าถึ
ง ได้
เรี
ยนรู้
ทั
ศนคติ
มุ
มมองต่
อชี
วิ
ต และเห็
นภาพชี
วิ
ตจากภาพยนตร์
ได้
มากขึ้
นี่
อาจจะเป็
นจุ
ดเริ่
มต้
นที่
ดี
ส�
ำหรั
บการเข้
าใจซึ่
งกั
นและกั
และมากไปกว่
านั้
น อาจจะเป็
นจุ
ดเริ่
มต้
นที่
ดี
ที่
ท�
ำให้
เรารู
ว่
เรามี
อะไรร่
วมกั
นมากมาย
โลกไซเบอร์
ไม่
ใช่
เพี
ยงขยายพรมแดนหรื
อเปิ
พรมแดนดั
งกล่
าว แต่
โลกไซเบอร์
ยั
งขยายพื้
นที่
ในการสร้
าง
พรมแดนที
มี
อยู
เดิ
มให้
ข้
ามพื้
นที่
ออกไป ตั
วอย่
างเช่
นการที่
กลุ
มชาติ
พั
นธุ
ต่
างๆ ที่
เดิ
มแทบไม่
มี
พื้
นที่
ทางการเมื
องของ
ตนเอง ไม่
มี
พรมแดนทางการเมื
องการปกครองที่
แน่
ชั
ดของ
ตนเอง แต่
ด้
วยการมี
พรมแดนทางวั
ฒนธรรม ท�
ำให้
พวกเขา
สร้
างอั
ตลั
กษณ์
เฉพาะตนขึ้
นมา ในปั
จจุ
บั
น กลุ
มชาติ
พั
นธุ
เหล่
านี้
ล้
วนมี
พื้
นที่
ของตนเองในโลกไซเบอร์
พื้
นที่
ไซเบอร์
ได้
สร้
างพรมแดนใหม่
ให้
กั
บพวกเขา เช่
น ชาวคะฉิ่
น ชาวไทใหญ่
ชาวมอญ ที่
อาศั
ยอยู
ในพม่
าบ้
าง ตามชายแดนไทย-พม่
าบ้
าง
หรื
ออาศั
ยอยู
ในประเทศต่
างๆ ในอาเซี
ยนบ้
าง ใน
ออสเตรเลี
ยบ้
าง ในญี่
ปุ
นบ้
าง หรื
อในที่
อื่
นๆ ในโลก ได้
อาศั
สื่
ออิ
นเทอร์
เน็
ตในการติ
ดต่
อสื่
อสารกั
น สร้
างชุ
มชนบนพื้
นที่
ออนไลน์
แล้
วหาทางติ
ดต่
อสั
มพั
นธ์
กั
นในพื้
นที่
ออฟไลน์
I...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...122
Powered by FlippingBook