นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 113

113
นายชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เปิ
ดเผยว่
า การขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ของชาติ
ในปี
๒๕๕๗ นี้
ถื
อเป็
นปี
ที่
๖ โดยได้
ด�
ำเนิ
นการ
ต่
อเนื่
องมาตั้
งแต่
ปี
๒๕๕๒ มี
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาฯ ได้
รั
บการ
ขึ้
นทะเบี
ยนแล้
วจ�
ำนวน ๒๑๘ รายการ และในปี
๒๕๕๗ นี้
มี
การประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาฯ จ�
ำนวน
๖๘ รายการ ใน ๗ สาขา ได้
แก่
สาขาศิ
ลปะการแสดง
๑๐ รายการ สาขางานช่
างฝี
มื
อดั้
งเดิ
ม ๑๐ รายการ สาขา
วรรณกรรมพื้
นบ้
าน ๑๐ รายการ สาขากี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
๑๐ รายการ สาขาแนวปฏิ
บั
ติ
ทางสั
งคม พิ
ธี
กรรมและ
งานเทศกาล ๘ รายการ สาขาความรู
และแนวปฏิ
บั
ติ
เกี่
ยวกั
ธรรมชาติ
และจั
กรวาล ๑๐ รายการ และสาขาภาษา จ�
ำนวน
๑๐ รายการ
การจั
ดงานดั
งกล่
าวนอกเหนื
อจากพิ
ธี
ประกาศ
ขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจ�
ำปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๗ และการมอบเกี
ยรติ
บั
ตรให้
กั
บชุ
มชน
ที่
มี
การสื
บสาน อนุ
รั
กษ์
ฟื
นฟู
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ที่
ได้
รั
บการประกาศขึ
นทะเบี
ยน จ�
ำนวน ๔๕ ชุ
มชน โดย
ปลั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรมแล้
ว ยั
งได้
จั
ดให้
มี
นิ
ทรรศการ
การสาธิ
ต และการแสดงที่
ได้
รั
บการประกาศขึ้
นทะเบี
ยน
ในสาขาต่
างๆ ประจ�
ำปี
๒๕๕๗ ให้
ผู
เข้
าร่
วมงานได้
ศึ
กษา
เรี
ยนรู
รวมทั้
งจั
ดให้
มี
การเสวนา เรื่
อง “โหราศาสตร์
ไทย
กั
บวิ
ถี
ชี
วิ
ตคนไทย” โดย นายกสมาคมดาราศาสตร์
ไทย
กรรมการมู
ลนิ
ธิ
สมาคมโหรแห่
งประเทศไทย และนั
กวิ
ชาการ
ผู้
เชี่
ยวชาญทางโหราศาสตร์
โอกาสนี้
ศ.ดร.อภิ
นั
นท์
โปษยานนท์
ปลั
กระทรวงวั
ฒนธรรม ได้
มอบนโยบายเกี่
ยวกั
บการปกป้
อง
คุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม เพื่
อให้
ทุ
กภาค
ส่
วนที่
เกี่
ยวข้
อง ทั้
งภาครั
ฐ เอกชนและชุ
มชน น�
ำไปเป็
ทิ
ศทางในการด�
ำเนิ
นการ ดั
งนี้
๑. การพั
ฒนาองค์
ความรู้
ใน
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาให้
เป็
นทุ
นทางวั
ฒนธรรมที่
ส�
ำคั
ญ ในการน�
ไปต่
อยอดสู
การสร้
างสรรค์
นวั
ตกรรมระดั
บสู
งที่
เชื่
อมโยง
สู
เศรษฐกิ
จสร้
างสรรค์
๒. การปลุ
กจิ
ตส�
ำนึ
กเพื่
อพั
ฒนา
ชุ
มชนท้
องถิ่
นให้
เข้
มแข้
งโดยสนั
บสนุ
นการค้
นหาอั
ตลั
กษณ์
อั
นโดดเด่
นของชุ
มชน และร่
วมกั
นสื
บสาน อนุ
รั
กษ์
ฟื
นฟู
ภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
น ๓. เร่
งรั
ด ผลั
กดั
นกลไกในการปกป้
อง
คุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของประเทศสู
ระดั
บนานาชาติ
และ ๔. การสร้
างมาตรการทางการบริ
หาร
หรื
อกฎหมายเพื่
อปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรม
ส�
ำหรั
บรายการที่
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจ�
ำปี
๒๕๕๗
ทั้
ง ๗ สาขา จ�
ำนวน ๖๘ รายการ สามารถติ
ดตามข้
อมู
ลได้
ที่
ข่
าวประชาสั
มพั
นธ์
I...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook