นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 100

100
อาเซี
ยนร่
วมสมั
ผศ.ดร. ยุ
กติ
มุ
กดาวิ
จิ
ตร
ก่
อนที่
จะก้
าวเข้
าสู
ประชาคมอาเซี
ยนในพ.ศ. ๒๕๕๘ เราควรเตรี
ยมความพร้
อมหรื
อจะรั
บมื
อและ
สร้
างโอกาสรอบด้
านได้
อย่
างไร ในอั
นที่
จะเสริ
มสร้
างความสามารถในการแข่
งขั
น การอยู
ร่
วมกั
น ทั้
งทางด้
าน
เศรษฐกิ
จ สั
งคมและวั
ฒนธรรม การเมื
องและความมั่
นคง รวมไปถึ
งการเชื่
อมโยงภายในภู
มิ
ภาค ทั้
งด้
านโครงสร้
าง
พื้
นฐาน กฎระเบี
ยบและประชาชนในอาเซี
ยน กั
บมุ
มมองของนั
กวิ
ชาการอย่
าง
“ผศ.ดร. ยุ
กติ
มุ
กดาวิ
จิ
ตร”
อาจารย์
ประจ�
ำคณะสั
งคมวิ
ทยาและมานุ
ษยวิ
ทยา มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
: พรมแดนใหม่
ในยุ
คไซเบอร์
I...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...122
Powered by FlippingBook