นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 114

114
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
น�
ำศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
าน
ถ้
วยพระราชทานฯ ผลิ
ตภั
ณฑ์
ทางวั
ฒนธรรม อาหารไทย-
ขนมอร่
อย และของดี
จากสภาวั
ฒนธรรมกรุ
งเทพมหานคร
ร่
วมเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
โอกาสมหามงคลวั
นแม่
แห่
งชาติ
ประจ�
ำปี
๒๕๕๗
นายชายนครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เปิ
เผยว่
า คณะรั
กษาความสงบแห่
งชาติ
(คสช.) ร่
วมกั
บ ส�
ำนั
กนายก
รั
ฐมนตรี
และกระทรวงวั
ฒนธรรมจั
ดงาน “หั
ตถศิ
ลป์
แม่
นิ
รมิ
ตเมื
อง”
เพื่
อเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
เนื่
องในโอกาสมหามงคลเฉลิ
มพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
๑๒ สิ
งหาคม ๒๕๕๗ เมื่
อวั
นที่
๙ - ๑๐ สิ
งหาคม ๒๕๕๗
ณ สวนอั
มพร และบริ
เวณลานพระราชวั
งดุ
สิ
ต ซึ่
งภายในงาน
ประชาชนได้
สั
มผั
สกั
บกิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม ที่
หลากหลายจาก
หน่
วยงานต่
างๆ ในสั
งกั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรม
โดยกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
น�
ำกิ
จกรรมและการ
แสดงทางวั
ฒนธรรม ดนตรี
และการแสดงพื้
นบ้
าน ที่
ผ่
านเวที
ประกวดดนตรี
และการแสดงพื้
นบ้
านถ้
วยพระราชทานสมเด็
พระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ของกรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม จากภู
มิ
ภาคต่
างๆ มาแสดงให้
ประชาชนผู
เข้
าชมงาน
ได้
รั
บความบั
นเทิ
นอกจากนี้
ยั
งมี
การจั
ดนิ
ทรรศการ “อั
คราภิ
รั
กษ
ศิ
ลปิ
น” พร้
อมจ�
ำหน่
ายตราไปรษณี
ยกรเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
และ
ชมการสาธิ
ตงานศิ
ลปหั
ตถกรรมของดี
จากสภาวั
ฒนธรรมเขต
ต่
างๆ ในกรุ
งเทพมหานคร
“หั
ตถศิ
ลป์
แม่
นิ
รมิ
ตเมื
อง”
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
วั
นแม่
แห่
งชาติ
๒๕๕๗
I...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook