นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 117

117
ยุ
วชนคนดนตรี
จั
ดแสดงคอนเสิ
ร์
ตรวมใจภั
กดิ์
ฯ ครั้
งที่
สวธ. ร่
วมกั
บภาคี
จั
ดการประกวดอ่
านท�
ำนองเสนาะ (รอบชิ
งชนะเลิ
ศ)
คอนเสิ
ร์
ต “ดนตรี
บรรเลง เพลงอาเซี
ยน”
วั
ฒนธรรมในตั
วโน๊
วงดุ
ริ
ยางเยาวชนไทยในพระอุ
ปถั
มภ์
แสดง
ความสามารถทางด้
านดนตรี
ในคอนเสิ
ร์
“รวมใจภั
กดิ์
สมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวง
นราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
ครั้
งที่
๖ เมื่
อวั
นที่
๓๑ สิ
งหาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย เพื่
อแสดงถึ
ความกตั
ญญู
กตเวทิ
ตาและสื
บสานพระปณิ
ธานของสมเด็
จพระเจ้
พี่
นางเธอเจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
ที่
ทรงมี
พระเมตตารั
บวงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทยไว้
ในพระอุ
ปถั
มภ์
เมื่
อวั
นที่
๓๑ สิ
งหาคม ๒๕๔๙
บทเพลงไพเราะที่
น�
ำมาบรรเลงในครั้
งนี้
ได้
แก่
Coriolan Overture op. 62, Sinfonia Concertante in E Flat Major,
K. 364, Festive Overture in A Major, op. 96 The sound of Music,
More, On my own Victor Hugo, ขั
บไม้
บั
ณเฑาะว์
, บายศรี
ถวายพระพร, ความฝั
นอั
นสู
งสุ
ด, ของขวั
ญจากก้
อนดิ
น,
สยามเมื
องยิ้
ม และ ในหลวงของแผ่
นดิ
นฯ ภายใต้
การอ�
ำนวยเพลง
ของนายภู
กร ศรี
ณรงค์
และนายภั
ทราวุ
ธ พั
นธพุ
ทธพงษ์
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) ร่
วมกั
กรมศิ
ลปากร
ส�
ำนั
กวั
ฒนธรรม กี
ฬาและการท่
องเที่
ยวกทม. สภาวั
ฒนธรรม
เขตลาดพร้
าว คณะมนุ
ษยศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
และ
สมาคมศิ
ลปิ
นแห่
งประเทศไทย
จั
ดการประกวดอ่
าน
ท�
ำนองเสนาะ รอบชิ
งชนะเลิ
ศ ส่
งเสริ
มให้
เยาวชนรุ
นใหม่
ใส่
ใจ
วั
ฒนธรรม ร่
วมธ�
ำรงรั
กษามรดกทางวั
ฒนธรรมด้
านภาษาของชาติ
ให้
ยั่
งยื
น เมื่
อวั
นศุ
กร์
ที่
๘ สิ
งหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้
องประชุ
ม ๑
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดย
นายชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ประธานพิ
ธี
เปิ
ด การประกวดอ่
าน
ท�
ำนองเสนาะ ตามโครงการเยาวชนรุ
นใหม่
ใส่
ใจวั
ฒนธรรม
รอบชิ
งชนะเลิ
ศ กล่
าวว่
า สภาวั
ฒนธรรมกรุ
งเทพมหานครและ
สภาวั
ฒนธรรมเขต เป็
นเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรมที่
มี
ความส�
ำคั
ญในการ
ขั
บเคลื่
อนงานวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
กรุ
งเทพมหานครเป็
นอย่
างยิ่
โดยที่
ผ่
านมา สภาวั
ฒนธรรมกรุ
งเทพฯ และสภาวั
ฒนธรรมเขต
ได้
ร่
วมกั
บ กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม จั
ดกิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม
อย่
างต่
อเนื่
อง นั
บเป็
นนิ
มิ
ตหมายอั
นดี
ยิ่
งที่
จะให้
ประชาชน
ทุ
กภาคส่
วนได้
มี
ส่
วนร่
วมในการด�
ำเนิ
นงานวั
ฒนธรรมตาม
เจตนารมณ์
ของกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ค�่
ำคื
นแห่
งบทเพลงที่
น่
าจดจ�
ำ ด้
วยการน�
ำเอกลั
กษณ์
ท่
วงท�
ำนองดนตรี
จากประเทศต่
างๆ ในอาเซี
ยนมาประพั
นธ์
เป็
นบทเพลงซิ
มโฟนี
“The Harmony of Chimes” เพื่
อบรรเลง
ในคอนเสิ
ร์
ต “
ดนตรี
บรรเลง เพลงอาเซี
ยน - Asean Songs
การแสดงดนตรี
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วฯ
และสมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ ประจ�
ำปี
๒๕๕๗
เมื่
อวั
นที่
๒๔ สิ
งหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรม
แห่
งประเทศไทย จั
ดโดย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) ร่
วมกั
BSOF
นอกจากนั้
นยั
งมี
การขั
บร้
องบทเพลงโดยศิ
ลปิ
นที่
มี
ชื่
เสี
ยงจากประเทศต่
างๆ เช่
น ลาว สิ
งคโปร์
กั
มพู
ชา ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
มาเลเซี
ย บรู
ไน และ ไทย พร้
อมทั้
งศิ
ลปิ
นเดี่
ยวจากประเทศ
เวี
ยดนาม พม่
า อิ
นโดนี
เซี
ย ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
และ ไทย ร่
วมกั
นถ่
ายทอด
ความไพเราะผ่
านเครื่
องดนตรี
ประจ�
ำชาติ
บรรเลงดนตรี
โดย
วง Bangkok Symphony Orchestra (BSO) อ�
ำนวยเพลงโดย
Shardad Rohani ผู
อ�
ำนวยเพลงมี
ชื่
อเสี
ยงชาวอเมริ
กั
I...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook