นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 115

115
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
นิ
ทรรศการ “ครบรอบ ๘๐ ปี
บนเส้
นทางศิ
ลปะ นายทวี
รั
ชนี
กร”
ฝึ
กอบรมคุ
รุ
ศิ
ลป์
ภาคใต้
เรี
ยนรู้
ตามรอยพระยุ
คลบาท
“ศิ
ลปวั
ฒนธรรม สร้
างสรรค์
สั
นติ
สุ
ข”
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
หอศิ
ลป จั
ดนิ
ทรรศการ
“ครบรอบ
๘๐ ปี
บนเส้
นทางศิ
ลปะ นายทวี
รั
ชนี
กร”
เพื่
อเผยแพร่
ผลงานศิ
ลปะอั
นทรงคุ
ณค่
าที่
สะท้
อนประสบการณ์
ปรั
ชญา
ในการท�
ำงานศิ
ลปะ ตลอดจนเพื่
อต่
อยอดภู
มิ
ปั
ญญาการ
สร้
างสรรค์
งานศิ
ลป์
ของอาจารย์
ทวี
รั
ชนี
กร ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สู
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา เยาวชน ครู
อาจารย์
และประชาชนทั่
วไป
โดยอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
นายชาย นครชั
ให้
เกี
ยรติ
เป็
นประธานเปิ
ดงาน เมื่
อวั
นที่
๒๒ สิ
งหาคม ๒๕๕๗
นิ
ทรรศการครั้
งนี้
เป็
นการแสดงผลงานศิ
ลปกรรม
ของอาจารย์
ทวี
รั
ชนี
กร ที่
ท่
านได้
สร้
างสรรค์
ไว้
โดยได้
น�
ำมา
จั
ดแสดง กว่
า ๓๐๐ ชิ้
น ซึ่
งช่
วยจุ
ดประกายในการสร้
างสรรค์
งานศิ
ลปะให้
แก่
นั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา เยาวชน ครู
อาจารย์
และประชาชนที่
สนใจในงานด้
านศิ
ลปะ และน�
ำแรงบั
นดาลใจ
ที่
ได้
รั
บไปใช้
ในการสร้
างสรรค์
และพั
ฒนางานศิ
ลปะของ
ประเทศให้
เจริ
ญก้
าวหน้
าต่
อไป
นายชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานเปิ
ดงานฝึ
กอบรมคุ
รุ
ศิ
ลป์
ภาคใต้
เรี
ยนรู
ตาม
รอยพระยุ
คลบาท “ศิ
ลปวั
ฒนธรรม สร้
างสรรค์
สั
นติ
สุ
ข” เมื่
วั
นที่
๘ สิ
งหาคม ๒๕๕๗ ณ หออั
ครศิ
ลปิ
น จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
การจั
ดกิ
จกรรมในครั้
งนี้
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม โดย
หออั
ครศิ
ลปิ
น ได้
รั
บความร่
วมมื
อจาก ชมรมคุ
รุ
ศิ
ลป์
ภาคใต้
และคณะศิ
ลปกรรมศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยทั
กษิ
ณ ด้
วยเห็
ความส�
ำคั
ญของการพั
ฒนาครู
อาจารย์
ในสถาบั
นการศึ
กษา
โดยเฉพาะในพื้
นที
ชายแดนใต้
ให้
ได้
รั
บความรู
ด้
านการบริ
หาร
จั
ดการความรู
ด้
านศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม เปิ
ดโอกาสให้
มี
โอกาสพบปะ และแลกเปลี่
ยนประสบการณ์
ระหว่
างกั
ที่
ส�
ำคั
ญได้
รั
บเกี
ยรติ
จากศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
มาถ่
ายทอดองค์
ความรู
ประสบการณ์
การสร้
างสรรค์
งานศิ
ลปะ
ที่
ล�้
ำค่
า เป็
นการพั
ฒนาศั
กยภาพการสอนและพั
ฒนาคุ
ณภาพ
การศึ
กษาในพื้
นที่
ภาคใต้
ซึ่
งมี
ส่
วนส�
ำคั
ญในการส่
งเสริ
มให้
เด็
ก เยาวชน มี
ความคิ
ดสร้
างสรรค์
ผู้
เข้
าร่
วมโครงการซึ่
งประกอบด้
วย ครู
อาจารย์
ที่
สอนวิ
ชาศิ
ลปะ จากจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ยะลา ปั
ตตานี
นราธิ
วาส สตู
ล และสงขลา จ�
ำนวน ๖๐ คน นอกจากได้
รั
การอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บั
ติ
แล้
ว ยั
งมี
โอกาสศึ
กษา
ดู
งานศิ
ลปะในสถานที่
ต่
างๆ ประกอบด้
วย พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ศิ
ลปะ
ไทยร่
วมสมั
ย (MOCA) เยี่
ยมชม Studio ของศาสตราจารย์
เดชา วราชุ
น ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
หอศิ
ลป์
ร่
วมสมั
ราชด�
ำเนิ
น หอศิ
ลป์
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
ฯ และ ศึ
กษาดู
งานนิ
ทรรศน์
รั
ตนโกสิ
นทร์
อี
กด้
วย
I...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook