นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 116

116
การแสดงบั
ลเล่
ต์
-โอเปร่
รอบปฐมทั
ศน์
โลก “พระมหาชนก”
วธ.มอบโล่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
สถานศึ
กษาดี
เด่
ทางวั
ฒนธรรมด้
านดนตรี
ไทยและดนตรี
พื้
นบ้
าน
ประจ�
ำปี
2557
คอนเสิ
ร์
ต ๑๐๐ ปี
กาญจนะผลิ
ร�
ำลึ
กครู
เพลงผู้
ยิ่
งใหญ่
เพื่
อเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ
สยามมกุ
ฎราชกุ
มาร เนื่
องในโอกาสมหามงคลเฉลิ
มพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม และ โอเปร่
าสยาม
ร่
วมจั
ดการแสดงบั
ลเล่
ต์
-โอเปร่
า รอบปฐมทั
ศน์
โลกเรื่
อง
“พระมหาชนก”
เมื่
อวั
นที่
๒๓ กรกฎาคม๒๕๕๗ณหอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
การแสดงในครั้
งนี้
เป็
นการน�
ำเสนอเรื่
องราวของ
พระมหาชนก อวตารภาคหนึ่
งในทศชาติ
ชาดกก่
อนเสวย
พระชาติ
เป็
นพระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
า พระองค์
ทรงอุ
ตสาหะมานะ
และอดทนแหวกว่
ายในมหาสมุ
ทรแห่
งตั
ณหานานถึ
ง ๗ วั
ฟั
นฝ่
าอุ
ปสรรคนานั
ปการอย่
างไม่
ย่
อท้
อด้
วยทรงมุ
งมั่
นที่
จะบรรลุ
ถึ
งฟากฝั
งแห่
งปั
ญญา ในที่
สุ
ด นางมณี
เมฆขลา เทพี
แห่
งแสงสว่
าง
จึ
งลงมาโอบอุ
ม พาพระองค์
ไปสู
เมื
องวิ
เศษ นามมิ
ถิ
ลานคร
ทรงได้
อภิ
เษกกั
บสี
วลี
เทวี
ซึ่
งเป็
นพระธิ
ดาของกษั
ตริ
ย์
เมื
องมิ
ถิ
ลานคร
และทรงครองราชย์
สมบั
ติ
โดยธรรมพร้
อมกั
บปกครองบ้
านเมื
อง
ด้
วยความสงบร่
มเย็
น อาณาประชาราษฏร์
ต่
างมี
ความสุ
ขกั
ถ้
วนหน้
เมื่
อวั
นที่
๒๖ กั
นยายน ๒๕๕๗
กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม
ร่
วมกั
กองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม
จั
ดงาน
เนื่
องในโอกาสครบ๑๐๐ปี
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
เจ้
าอยู่
หั
ว ได้
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
ตราพระราชบั
ญญั
ติ
ขนานนามสกุ
ล “กาญจนะผลิ
น” ทางมู
ลนิ
ธิ
อนุ
รั
กษ์
พระราชวั
งพญาไท
ในพระอุ
ปถั
มภ์
สมเด็
จพระเจ้
าภคิ
นี
เธอ เจ้
าฟ้
าเพชรรั
ตนราชสุ
ดา
สิ
ริ
โสภาพั
ณณวดี
ร่
วมกั
บ ทายาทครู
สมาน กาญจนะผลิ
น และ
กองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
ร่
วมกั
จั
ดงานคอนเสิ
ร์
“๑๐๐ ปี
กาญจนะผลิ
น”
เมื่
อวั
นที่
๗ กั
นยายน
๒๕๕๗ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย เพื่
เทิ
ดพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว และ
น�
ำเสนอผลงานเพลงของ ครู
สมาน กาญจนะผลิ
น ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ที่
ประพั
นธ์
ท�
ำนองและเรี
ยบเรี
ยงเสี
ยงประสานกว่
า ๓,๐๐๐ เพลง
ร่
วมกั
บผู้
ประพั
นธ์
ค�
ำร้
องที่
มี
ชื่
อเสี
ยงอี
กหลายท่
าน
รายได้
จากการจั
ดคอนเสิ
ร์
ตส่
วนหนึ่
ง มอบแด่
กองทุ
ส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม และมู
ลนิ
ธิ
อนุ
รั
กษ์
พระราชวั
งพญาไทฯ เพื่
อใช้
ในการบู
รณะพระราชวั
งต่
อไป
มอบโล่
ยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
สถานศึ
กษาที่
มี
ผลงานดี
เด่
นทาง
วั
ฒนธรรมด้
านดนตรี
ไทยและดนตรี
พื้
นบ้
าน ประจ�
ำปี
๒๕๕๗ โดย
นายวี
ระ โรจน์
พจนรั
ตน์
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
ประธานพิ
ธี
มอบโล่
และยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
แก่
สถานศึ
กษาที่
ได้
รั
การคั
ดเลื
อกจากทั่
วประเทศระดั
บจั
งหวั
ดและเขตกรุ
งเทพมหานคร
จ�
ำนวน ๒๐๖ โล่
โครงการดั
งกล่
าวจั
ดท�
ำขึ้
นเพื่
อเป็
นการยกย่
อง
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
และสร้
างขวั
ญก�
ำลั
งใจให้
กั
บสถานศึ
กษา ซึ่
งเป็
องค์
กรเครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรมที่
ให้
ความส�
ำคั
ญในการอนุ
รั
กษ์
สื
บสาน ถ่
ายทอดงานดนตรี
ไทยและดนตรี
พื้
นบ้
าน พร้
อมทั้
ส่
งเสริ
มให้
เด็
กและเยาวชนได้
ตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
าความส�
ำคั
ญของ
ดนตรี
ไทยและดนตรี
พื
นบ้
าน อั
นจะก่
อให้
เกิ
ดความภาคภู
มิ
ใจ
ในความเป็
นไทยและเป็
นการปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรมอั
นทรงคุ
ณค่
าของชาติ
ให้
คงอยู
อย่
างยั
งยื
I...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122
Powered by FlippingBook