นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 105

105
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
สิ
งที
เราจะต้
องระวั
งในสั
งคมออนไลน์
ในประชาคมอาเซี
ยน
ที่
ต้
องระวั
งคื
อการละเมิ
ดสิ
ทธิ
ของรั
ฐในสั
งคม
ออนไลน์
เมื่
อรวมกั
นเป็
นอาเซี
ยนแล้
ว พื้
นที่
ออนไลน์
และ
ออฟไลน์
ที่
ส่
งต่
อเชื่
อมโยงกั
นนี้
อาจจะยิ่
งเข้
มข้
นขึ้
น เนื่
องจาก
โอกาสในการแสดงตั
วตนอาจได้
รั
บการยอมรั
บมากขึ้
อย่
างไรก็
ดี
ขึ้
นอยู
กั
บว่
ารั
ฐต่
างๆ ที่
เข้
าร่
วมในประชาคม
อาเซี
ยนจะหวาดระแวงว่
าสื่
อออนไลน์
อาจเป็
นภั
ยต่
ความมั่
นคงของรั
ฐหรื
อไม่
เนื่
องจากในปั
จจุ
บั
น ต้
นทุ
นในการ
เข้
าถึ
งข่
าวสารผ่
านสื่
ออิ
นเทอร์
เน็
ตลดลงจนกระทั่
งการปิ
ดกั
ข่
าวสารจากสื่
ออิ
นเทอร์
เน็
ตท�
ำได้
ยากยิ่
งขึ้
นและมี
ต้
นทุ
นสู
ยิ่
งขึ้
นเรื่
อยๆ แต่
ภาครั
ฐในหลายๆ ประเทศก็
ยั
งคงลงทุ
นใน
การปิ
ดกั้
นข่
าวสาร ป้
องกั
นการคุ
กคามอ�
ำนาจรั
ฐ ที่
บางที
ก็
อาจเป็
นการปกป้
องคุ
มครองอ�
ำนาจของคนบางกลุ
มใน
สั
งคมเท่
านั้
น ในอาเซี
ยนก็
อาจกลั
บระแวงโลกไซเบอร์
มากขึ้
และสร้
างพรมแดนกระชั
บพื้
นที่
ในโลกไซเบอร์
มากยิ่
งขึ้
การปิ
ดกั้
นนี้
เป็
นอั
นตรายต่
อการแสดงออกของประชาชน
เป็
นอั
นตรายต่
อการพั
ฒนาความก้
าวหน้
าของสั
งคมมนุ
ษย์
และเป็
นอั
นตรายต่
อการสร้
างความเข้
าใจอั
นดี
แก่
กั
นใน
ระหว่
างประชาชน
I...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...122
Powered by FlippingBook