นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 120

ใหม่
สามารถเข้
าอ่
านได้
ทั
นที
ทุ
กอุ
ปกรณ์
เช่
น คอมพิ
วเตอร์
แท็
บเล็
ต และมื
อถื
ซึ่
งมี
เนื้
อหาพิ
เศษที่
ไม่
มี
ในวารสารที่
ตี
พิ
มพ์
เช่
น คลิ
ปวี
ดิ
ทั
ศน์
เป็
นต้
น สะดวกยิ่
งขึ
นกั
ระบบวารสารทางอี
เมล์
แจ้
งคุ
ณเมื่
อฉบั
บใหม่
พร้
อม เพี
ยงกรอกชื่
อ และอี
เมล์
แล้
วท่
าน
จะได้
รั
บ วารสารทางอี
เมล์
ก่
อนใคร
วารสารวั
ฒนธรรม
ปี
ที่
๕๒ ฉบั
บที่
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๖
"เพลงพื้
นบ้
าน"
สามารถเข้
าอ่
านได้
ทั
นที
ทุ
กอุ
ปกรณ์
เช่
น คอมพิ
วเตอร์
แท็
บเล็
ต และมื
อถื
สะดวกยิ
งขึ้
นกั
บระบบวารสารทางอี
เมล์
แจ้
งคุ
ณเมื่
อฉบั
บใหม่
พร้
อม เพี
ยงกรอกชื่
และอี
เมล์
แล้
วท่
านจะได้
รั
บ วารสารทางอี
เมล์
ก่
อนใคร
วารสารวั
ฒนธรรม
ปี
ที่
๕๓ ฉบั
บที่
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
"มรดกแผ่
นดิ
น ถิ
นแดนทอง"
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
พิ
เศษกว่
าเดิ
มด้
วยเทคโนโลยี
QR Code สามารถพาท่
าน
เข้
าสู่
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ม เช่
น คลิ
ปวิ
ดี
ทั
ศน์
คลิ
ปเสี
ยง แผนที่
เป็
นต้
เพี
ยงน�
ำสมาร์
ทโฟนส่
อง QR Code ด้
วยแอพ QR Reader ที่
มี
คุ
ณก็
จะได้
รั
บข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
มหรื
อจะน�
ำ URL ที่
อยู
ใต้
QR Code
ไปเรี
ยกที่
เบราเซอร์
หากท่
านอ่
านผ่
าน e-Magazine ท่
านเพี
ยงคลิ
กที่
QR Code
ก็
เชื่
อมโยงสู่
เนื้
อหาเพิ่
มเติ
มได้
เช่
นกั
I...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122
Powered by FlippingBook