นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 102

102
เมื
อเข้
าสู่
ประชาคมอาเซี
ยน จะเกิ
ดอะไรขึ้
นกั
บเรา
ทั
งในระดั
บประเทศ และระดั
บประชาชนทั
วไป
ค�
ำถามนี้
เป็
นค�
ำถามใหญ่
มาก ไม่
สามารถตอบ
รวมๆ ได้
สั้
นๆ แต่
เท่
าที่
สามารถประเมิ
นจากกรอบการ
ร่
วมมื
อกั
นที่
เรี
ยกว่
า ASEAN Connectivity กล่
าวได้
ว่
าจะเกิ
ผลกระทบต่
อคนกลุ่
มต่
างๆ แตกต่
างกั
นออกไป
ที่
เห็
นได้
ชั
ดคื
อ ความไม่
เสมอภาคกั
นระหว่
าง
ผู
คนในประเทศต่
างๆ หากพิ
จารณาจากกรอบ ASEAN
Connectivity การรวมตั
วของประเทศอาเซี
ยนเอื้
อประโยชน์
ให้
กั
บคนที่
มั่
งคั่
งอยู
แล้
ว มากกว่
าที่
จะเอื้
อประโยชน์
ให้
กั
คนที่
มี
รายได้
น้
อย เช่
น การตั
ดถนนต่
างๆ ใครกั
นแน่
ที่
ได้
ประโยชน์
ผู
ขนส่
งสิ
นค้
าใช่
หรื
อไม่
แม้
จะมี
การผลิ
ตมากขึ้
แต่
ผลประโยชน์
จากการค้
าขายจะเอื้
อให้
กั
บบริ
ษั
ทใหญ่
ไม่
กี่
รายในภู
มิ
ภาคหรื
อไม่
ใครกั
นที่
ได้
เปรี
ยบทางการค้
าใน
ภู
มิ
ภาค หรื
อในเรื่
องของการเคลื่
อนย้
ายแรงงาน แรงงาน
ที่
จะเคลื่
อนย้
ายได้
อย่
างสะดวกคื
อแรงงานที่
มี
รายได้
สู
อยู่
แล้
ว ในขณะที่
แรงงานรายได้
ต�่
ำ กลั
บยั
งถู
กกี
ดกั
นอยู่
ถู
ควบคุ
ม และไม่
มี
อนาคตที่
มั่
นคง ทั้
งๆ ที่
แรงงานระดั
บนี้
ยั
งเป็
นหั
วใจส�
ำคั
ญของการผลิ
ตในภู
มิ
ภาคนี้
ในส่
วนของ
การรวมตั
วกั
นในการปกป้
องสิ
ทธิ
มนุ
ษยชน ซึ่
งจะส่
งผลดี
แก่
ประชาชนที่
มี
อ�
ำนาจต่
อรองต�่
ำ ประชาชนที่
มี
รายได้
ต�่
ำ ก็
เป็
อี
กประเด็
นหนึ่
งที่
ส�
ำคั
ญ หากแต่
แต่
ละประเทศก็
ไม่
พร้
อมที่
จะให้
ประชาคมอาเซี
ยนได้
เข้
ามามี
บทบาทด้
านนี้
ประเด็
นที่
ไม่
เป็
นที่
สนใจนั
กของกรอบนี้
ได้
แก่
ประเด็
นเรื่
องชนกลุ
มน้
อย สิ
ทธิ
สตรี
สิ
ทธิ
เสรี
ภาพของ
ประชาชน สิ
ทธิ
มนุ
ษยชน และเรื่
องเด็
ก ชี้
ให้
เห็
นถึ
งว่
อาเซี
ยนยั
งให้
ความส�
ำคั
ญแต่
เฉพาะกั
บการร่
วมมื
อกั
นทาง
เศรษฐกิ
จ และไม่
มี
แนวทางที่
จะยกระดั
บคุ
ณภาพชี
วิ
ตของ
คนด้
อยโอกาสในสั
งคมของแต่
ละประเทศสมาชิ
กอย่
าง
ชั
ดเจน แนวทางการรวมตั
วกั
นจึ
งเป็
นแนวทางการพั
ฒนา
แบบจากบนลงล่
าง โดยไม่
ให้
รู
ปธรรมของแผนการพั
ฒนา
อย่
างชั
ดเจนว่
า ผลการพั
ฒนาจากเบื้
องบนนั้
นจะไหลริ
นลง
สู่
คนด้
อยโอกาสอย่
างไร โดยสรุ
ปแล้
ว ผลที่
จะเห็
นได้
ชั
ดเจน
คื
อประโยชน์
ทางเศรษฐกิ
จจะกระจุ
กตั
วอยู
กั
บคนที่
ได้
โอกาส
มากอยู
แล้
ว คนชั้
นกลางและคนชั้
นบนที่
มั่
งคั่
งมี
อ�
ำนาจอยู
แล้
วจะยิ่
งมั่
งมี
และมี
อ�
ำนาจมากยิ่
งขึ้
น ช่
องว่
างระหว่
างคนจน
กั
บคนรวย ช่
องว่
างระหว่
างอ�
ำนาจจะยิ่
งห่
างขึ้
น ไม่
มี
ลู
ทางที่
ชั
ดเจนส�
ำหรั
บการลดช่
องว่
างนี้
ฉะนั้
น ความพร้
อมของแต่
ละประเทศมั
กขึ้
นอยู
กั
บว่
า ใครในแต่
ละประเทศที่
จะได้
ประโยชน์
จากการรวมตั
เป็
นประชาคมอาเซี
ยนมากที่
สุ
ด เท่
าที่
ผมได้
ศึ
กษาจาก
แนวทางการรวมตั
วเป็
นประชาคมอาเซี
ยนแล้
ว ดู
เหมื
อนว่
ผู
ที่
มี
อ�
ำนาจสู
งอยู
แล้
ว มี
ความมั่
งคั่
งอยู
แล้
ว จะมี
ความพร้
อม
มากกว่
า เนื่
องจากพวกเขาจะได้
ประโยชน์
จากการรวมตั
วกั
นี้
เนื่
องจากพวกเขาจะไม่
ต้
องถู
กควบคุ
มจากประชาคมหาก
เขาล่
วงละเมิ
ดสิ
ทธิ
มุ
นษยชนผู
ด้
อยอ�
ำนาจ ส่
วนคนที่
ด้
อย
โอกาสอยู
แล้
ว แทบไม่
เคยมี
การถามว่
าพวกเขาพร้
อมหรื
อไม่
แล้
วพวกเขาจะได้
อะไรจากการมี
ประชาคมอาเซี
ยน
I...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...122
Powered by FlippingBook