นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 109

สนั
บสนุ
นการสร
างค
านิ
ยมที่
ดี
เพื่
อคนไทย
โดย กรมส
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
ค
านิ
ยมหลั
กของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของคณะรั
กษาความสงบแห
งชาติ
คสช.
มี
ระเบี
ยบวิ
นั
เคารพกฎหมาย
๑๐
รู
จั
กดำรงตน
โดยใช
หลั
กปรั
ชญา
เศรษฐกิ
จพอเพี
ยง
๑๑
มี
ความเข
มแข็
งทั้
งร
างกาย
และจิ
ตใจ ไม
ยอมแพ
ต
ออำนาจฝ
ายต่
มี
ความละอาย
เกรงกลั
วต
อบาป
ตามหลั
กของศาสนา
๑๒
คำนึ
งถึ
งผลประโยชน
ของ
ส
วนรวมและของชาติ
มี
สติ
รู
ตั
ว รู
คิ
รู
ทำ รู
ปฏิ
บั
ติ
ตามพระราชดำรั
สของ
พระบาทสมเด็
จพระเจ
าอยู
หั
เข
าใจเรี
ยนรู
การเป
นประชาธิ
ปไตย
อั
นมี
พระมหากษั
ตริ
ย
ทรงเป
นประมุ
ขที่
ถู
กต
อง
I...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...122
Powered by FlippingBook