นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 119

119
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
ชุ
มชน ๑๐๐ ปี
ในกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ภราดร ศั
กดา
สำ
�นั
กพิ
มพ์
แสงดาว, ๒๕๕๗
มรดกอยุ
ธยา
กิ
ตติ
โล่
ห์
เพชรั
ตน์
สำ
�นั
กพิ
มพ์
ก้
าวแรก, ๒๕๕๗
ชุ
มทางตลิ่
งชั
น ย่
านเก่
า (ก่
อน) กรุ
งเทพฯ
วิ
ชญดา ทองแดง, ศรั
ณย์
ทองปาน
เมื
องโบราณ, ๒๕๕๕
หนั
งสื
อ ”ชุ
มชน ๑๐๐ ปี
ในกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
” เล่
มนี้
เป็
นหนั
งสื
อที่
พาผู้
อ่
าน
ไปรู้
จั
กกั
บกรุ
งเทพฯ อย่
างละเอี
ยดและเจาะลึ
กทั้
งชุ
มชนที่
เกิ
ดขึ้
นตั้
งแต่
ปลายสมั
ยอยุ
ธยา
เช่
น ชุ
มชนท่
าเตี
ยน ชุ
มชนท่
าวั
งที่
มี
ความส�
ำคั
ญต่
อการขนส่
งข้
าวปลาอาหารยุ
คก่
อนโน้
แม้
ความส�
ำคั
ญจะลดหายไปในปั
จจุ
บั
น แต่
ร่
องรอยก็
ยั
งเหลื
ออยู
ให้
เห็
น หนั
งสื
อเล่
มนี้
เหมาะที่
จะเป็
นสมบั
ติ
ประจ�
ำห้
องสมุ
ดอี
กเล่
มหนึ่
งที
เดี
ยว เนื่
องจากผู้
เขี
ยนใช้
ชี
วิ
ตคลุ
กคลี
กั
บชุ
มชนที่
เขี
ยนถึ
งมาร่
วม ๖๐ ปี
หนั
งสื
อเล่
มนี
น�
ำเสนอเรื่
องประวั
ติ
โบราณสถาน สถานที่
ต่
างๆ รวมทั้
งสิ่
งที่
ตกทอดกั
นมาของถิ่
นกรุ
งเก่
าอยุ
ธยา ที่
ผู
เขี
ยนเลื
อกน�
ำเรื่
องราว สถานที่
ส�
ำคั
และสิ่
งส�
ำคั
ญ ตามหลั
กฐานต่
างๆ มาร้
อยเรี
ยงใหม่
ตลอดระยะเวลากว่
า ๔๐๐ ปี
ที่
กรุ
งศรี
อยุ
ธยาเป็
นราชธานี
มิ
ได้
เป็
นเพี
ยงช่
วงแห่
งความเจริ
ญของชนชาติ
ไทยเท่
านั้
แต่
ยั
งเป็
นการสร้
างสรรค์
อารยธรรมของมวลมนุ
ษยชาติ
ซึ่
งเป็
นที่
ประจั
กษ์
แก่
นานาประเทศ
อี
กด้
วย แม้
ว่
ากรุ
งศรี
อยุ
ธยาจะถู
กท�
ำลายจากสงคราม แต่
สิ่
งที่
ปรากฏให้
เห็
นในวั
นนี้
ยั
งมี
ร่
องรอยหลั
กฐานซึ่
งแสดงถึ
งอั
จฉริ
ยภาพ และความสามารถที่
สู
งส่
งของบรรพบุ
รุ
ผู
สร้
างสรรค์
ความเจริ
ญทางศิ
ลปวั
ฒนธรรมไว้
ให้
แก่
แผ่
นดิ
หนั
งสื
อ “ชุ
มทางตลิ่
งชั
น ย่
านเก่
า (ก่
อน) กรุ
งเทพฯ” เล่
มนี้
เริ่
มปู
พื้
นให้
ผู้
อ่
าน
รู
จั
กตลิ่
งชั
นตั้
งแต่
ต�
ำนานที่
เล่
าขานกั
นมาจากรุ
นสู
รุ
น หลั
กฐานเอกสารที่
เคยปรากฏ
ชื่
อย่
านตลิ่
งชั
นในครั้
งอดี
ต วิ
ถี
ชี
วิ
ตชาวนา ชาวสวน ชุ
มชนคนจี
น แม่
น�้
ำล�
ำคลองที่
เป็
เส้
นทางสั
ญจรหลั
กของคนไทยมาเนิ่
นนาน ครั้
นเมื่
อตลิ่
งชั
นได้
รั
บการก�
ำหนดให้
เป็
นอ�
ำเภอ นั
บแต่
สมั
ยรั
ชกาลที่
๕ ความเจริ
ญของบ้
านเมื
องและเหตุ
การณ์
ส�
ำคั
หลายๆด้
านก็
ถู
กจารึ
กไว้
ณ พื้
นที่
แห่
งนี้
ทั้
งการเกิ
ดขึ้
นของโรงเรี
ยน การมาถึ
งของรถไฟ
ชี
วิ
ตในสมั
ยสงครามโลก เหตุ
การณ์
น�้
ำท่
วมใหญ่
และการปรั
บแปลงที่
นาให้
กลายเป็
สวนผลไม้
เป็
นต้
น และยั
งได้
บั
นทึ
กเรื่
องราวของวั
ดวาอารามในเขตตลิ่
งชั
นไว้
อย่
าง
ครบถ้
วน ภาพถ่
ายจ�
ำนวนไม่
น้
อยที่
น�
ำมาลงพิ
มพ์
ไว้
ในหนั
งสื
อเล่
มนี้
มี
อายุ
กว่
า ๔๐ ปี
และ
สิ่
งปลู
กสร้
างในภาพบางภาพก็
หาไม่
พบอี
กแล้
I...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122
Powered by FlippingBook