นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 107

107
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
การรวมกั
นนี้
ต้
องพิ
จารณาให้
ถี่
ถ้
วนด้
วยว่
าเป็
การรวมตั
วที่
ก่
อประโยชน์
แก่
ใคร หรื
อการรวมกั
นที่
จริ
เป็
นการขี
ดเส้
นพรมแดนอย่
างใหม่
กี
ดกั
นคนบางกลุ
ม แต่
กลั
บเปิ
ดโอกาสให้
คนบางกลุ
มได้
เปรี
ยบมากกว่
าหรื
อไม่
การรวมกั
นแล้
วประชาชนส่
วนใหญ่
ได้
อะไรแค่
ไหนหรื
อไม่
หรื
อเมื่
อรวมตั
วกั
นแล้
วผู
คนที่
ด้
อยโอกาส ซึ่
งแน่
นอนว่
เป็
นคนส่
วนใหญ่
ของประเทศ ก็
ยั
งต้
องอยู
แบบเดิ
มหรื
แย่
ยิ่
งกว่
าเดิ
ม เช่
น กรณี
เส้
นทางคมนาคม East-West Corridor
ถึ
งที่
สุ
ดแล้
วหากถนนที่
ผ่
านหน้
าบ้
านเขา ถนนที่
ยึ
ดเอาที่
ดิ
จากเขาไป กลั
บกลายเป็
นถนนที่
เขาไม่
สามารถร่
วมใช้
ได้
พวกเขาถู
กกี
ดกั
นหรื
อไม่
หรื
อกรณี
การท่
องเที่
ยว ที่
เข้
าไปรุ
พื้
นที่
ชี
วิ
ตเขา แล้
วกลั
บกี
ดกั
นเขาให้
เป็
นเพี
ยงฉากถ่
ายภาพตั
วเอง
ของบรรดานั
กท่
องเที
ยว โดยที่
ไม่
ได้
ช่
วยให้
ชี
วิ
ตเขาดี
ขึ้
เนื่
องจากเขาไม่
มี
ทุ
นพอจะสร้
างโรงแรม ไม่
มี
เงิ
นทุ
นและ
ความรู
ที่
จะเปิ
ดร้
านอาหาร เขาไม่
มี
ทั
กษะในการท�
ำงาน
บริ
การนั
กท่
องเที่
ยว ไม่
ได้
รั
บการช่
วยเหลื
อให้
พั
ฒนาทั
กษะ
หรื
อการรวมตั
วกั
นเป็
นประชาคมแท้
จริ
งแล้
วไม่
สามารถ
ให้
หลั
กประกั
นในการคุ
มครองสิ
ทธิ
ของประชาชนมากขึ้
มาได้
ไม่
ได้
ช่
วยให้
ประชาชนระหว่
างประเทศเข้
าใจกั
และกั
นขึ
นมาได้
รวมกั
นแล้
วเราก็
ยั
งคงมี
ทั
ศนคติ
เกลี
ยดชั
หวาดระแวงกั
นและกั
น เช่
นนั้
นแล้
วประชาคมอาเซี
ยน
ก็
ไม่
มี
ประโยชน์
อะไร
สรุ
ปข้
อดี
ข้
อเสี
ย เมื
อเป็
นประชาคมอาเซี
ยนในมุ
มมองของอาจารย์
การรวมกั
นย่
อมเป็
นสิ
งที
ดี
กว่
าแยกกั
นอยู
เพราะเมื
อเรารู
สึ
กว่
าเป็
นอั
นหนึ
งอั
นเดี
ยวกั
เราก็
จะลดความขั
ดแย้
ง และติ
ดต่
อไปมาหาสู่
กั
ดั
งแต่
ก่
อนและดั
งที
เกิ
ดขึ้
นอยู
แล้
อย่
างเป็
นธรรมชาติ
ของสั
งคมวั
ฒนธรรมมนุ
ษย์
ที
ต้
องมี
การติ
ดต่
อ แลกเปลี
ยน สั
มพั
นธ์
กั
I...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...122
Powered by FlippingBook