นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 99

99
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
ส่
วน “ต�
ำรั
บท้
าวศรี
จุ
ฬาลั
กษณ์
” หรื
อ “ต�
ำนาน
นางนพมาศ” ที่
ระบุ
ว่
าเป็
นพระสนมเอกของพระร่
วงเจ้
แห่
งกรุ
งสุ
โขทั
ย และเป็
นผู
คิ
ดประดิ
ษฐ์
กระทงรู
ปดอกบั
กมุ
ท - บั
วที่
บานยามราตรี
เพี
ยงปี
ละครั้
งในคื
นเพ็
ญเดื
อน ๑๒
อั
นเป็
นต้
นแบบของกระทงที่
ใช้
ลอยกั
นมาจนถึ
งวั
นนี้
รวมทั้
เป็
นที่
มาของการประกวดนางนพมาศนั้
น มี
นั
กประวั
ติ
ศาสตร์
หลายส�
ำนั
กวิ
เคราะห์
ตรงกั
นว่
า “ต�
ำรั
บท้
าวศรี
จุ
ฬาลั
กษณ์
ไม่
น่
าจะเป็
นเอกสารสมั
ยสุ
โขทั
ย แต่
น่
าจะแต่
งขึ้
นใหม่
ใน
แผ่
นดิ
นรั
ชกาลที่
๓ แห่
งกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
เพื่
อเป็
นวรรณคดี
กึ่
งคู่
มื
อปฏิ
บั
ติ
ตนของนางในราชส�
ำนั
ก โดยอ้
างพระวิ
นิ
จฉั
ของสมเด็
จฯ กรมพระยาด�
ำรงราชานุ
ภาพ ที่
ว่
าหนั
งสื
อเล่
มนี้
มี
การกล่
าวถึ
งปื
นใหญ่
และชาติ
ฝรั่
งอเมริ
กา ซึ่
งยั
งไม่
มี
ใน
สมั
ยสุ
โขทั
จึ
งกล่
าวได้
ว่
าประเพณี
ลอยกระทง เผาเที
ยน เล่
นไฟ
ในประเทศไทย กั
บเทศกาลน�้
ำของกั
มพู
ชา มี
ต้
นรากทาง
วั
ฒนธรรมเดี
ยวกั
น คื
อรั
บอิ
ทธิ
พลศาสนาพราหมณ์
ฮิ
นดู
และ
ศาสนาพุ
ทธฝ่
ายเถรวาท
ส่
วนในประเทศลาว ให้
ความส�
ำคั
ญกั
บประเพณี
ไหลเฮื
อไฟ หรื
อลอยเรื
อไฟ เพื
อบู
ชารอยพระพุ
ทธบาท
ที่
ประทั
บไว้
ณ ริ
มฝั่
งแม่
น�้
ำนั
มทานที
เมื่
อครั้
งเสด็
จไปแสดง
ธรรมเทศนาโปรดพญานาคตามที่
ปรากฏใน “อรรถกถา
ปุ
ณโณวาทสู
ตร” รวมถึ
งธรรมเนี
ยมการลอยประที
บู
ชาเทพเจ้
าและสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ที่
เลื่
อนไหลถ่
ายเทมาจาก
สั
งคมอิ
นเดี
ย จึ
งเกิ
ดประเพณี
ไหลเฮื
อไฟขึ้
น พร้
อมๆ กั
การท�
ำกระทงจากวั
สดุ
ง่
ายๆ มาลอยเพื่
อเป็
นสิ
ริ
มงคลกั
ในวั
นออกพรรษาวั
นขึ้
น๑๕ค�่
ำ เดื
อน๑๑นั้
นเลยจึ
งกล่
าวได้
ว่
ลาวไม่
มี
วั
นลอยกระทง ๑๕ ค�่
ำ เดื
อน ๑๒ แต่
อย่
างใด
ในขณะที่
วั
ฒนธรรมของชาวเวี
ยดนาม จะไม่
มี
วั
นลอยกระทงแบบเจาะจงวั
นใดวั
นหนึ่
ง แต่
จะลอยใน
วั
นส�
ำคั
ญทางพุ
ทธศาสนา อาทิ
วั
นมาฆบู
ชา วิ
สาขบู
ชา
โดยมี
ต้
นรากจากศาสนาพุ
ทธฝ่
ายมหายาน และจากลั
ทธิ
บู
ชาบรรพบุ
รุ
ษของขงจื๊
อ ดั
งนั้
น นอกจากลอยกระทงถวาย
เป็
นพุ
ทธบู
ชาในวั
นส�
ำคั
ญทางศาสนาแล้
ว ชาวเวี
ยดนาม
จะนิ
ยมลอยกระทงที่
เป็
นกระดาษสี
ทุ
กครั้
งที่
จั
ดกิ
จกรรม
ร�
ำลึ
กถึ
งบุ
ญคุ
ณของบรรพบุ
รุ
ธรรมเนี
ยมของชาวเวี
ยดนามจึ
งสามารถลอย
กระทงได้
ทุ
กวั
น จนกลายเป็
นจุ
ดขายทางการท่
องเที่
ยว
เพราะกระทงกระดาษหลากสี
สั
น ยามเมื่
อต้
องแสงเที
ยน
ระยิ
บระยั
บล่
องลอยไปในสายน�้
ำ สร้
างความประทั
บใจ
ให้
อาคั
นตุ
กะผู้
ไปเยื
อนยิ่
งนั
แต่
ไม่
ว่
าประเพณี
ลอยกระทงของชาวอุ
ษาคเนย์
– อาเซี
ยน จะมี
รู
ปแบบหรื
อสี
สั
นแตกต่
างกั
นเพี
ยงใด และมี
ต้
นรากจากศาสนาหรื
อลั
ทธิ
นิ
กายที่
แตกต่
างกั
นแค่
ไหน ทว่
ในส่
วนลึ
กของประเพณี
นี้
ล้
วนสอนให้
เราส�
ำนึ
กถึ
งบุ
ญคุ
ของธรรมชาติ
และบรรพบุ
รุ
ษ รู
จั
กการขออภั
ย และปรั
บปรุ
แก้
ไข หากท�
ำสิ่
งที่
ไม่
ถู
กต้
องดี
งาม เพื่
อสั
งคมที่
ร่
มเย็
นเป็
นสุ
นั่
นเอง
I...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...122
Powered by FlippingBook