นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 98

98
ภาพสตรี
ในราชสำ
�นั
กกำ
�ลั
งปล่
อยสิ่
งประดิ
ษฐ์
รู
ปทรงกลมลงในน้ำ
� ที่
ระเบี
ยงทิ
ศใต้
ของปราสาทบายน กั
มพู
ชา
หลั
กฐานเกี
ยวกั
บการลอยกระทงที่
เด่
นชั
ดใน
ภู
มิ
ภาคอุ
ษาคเนย์
(เอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
) น่
าจะเป็
นภาพ
แกะสลั
กหิ
นอายุ
ราว ๘๐๐ ปี
ที่
ระเบี
ยงทิ
ศใต้
ของปราสาทบายน
ปราสาทประจ�
ำรั
ชกาลพระเจ้
าชั
ยวรมั
นที่
๗ แห่
งกั
มพู
ชา
เป็
นภาพสตรี
ในราชส�
ำนั
กก�
ำลั
งปล่
อยสิ่
งประดิ
ษฐ์
รู
ปทรงกลมลงในน�้
ำ ตรงกั
บพระราชพิ
ธี
สิ
บสองเดื
อน
กรุ
งกั
มพู
ชา ที่
ระบุ
ว่
าในเดื
อนกั
ตติ
ก หรื
อเดื
อน ๑๒ จะมี
“พระราชพิ
ธี
พายเรื
อ ลอยประที
ป ไหว้
พระแข” (พระจั
นทร์
)
ซึ่
งราชส�
ำนั
กกั
มพู
ชายั
งสื
บทอดมาตราบจนวั
นนี้
เรี
ยกกั
นว่
“เทศกาลน�้
ำ” ในช่
วงเดื
อนพฤศจิ
กายน โดยถื
อเป็
นวั
นหยุ
ดราชการ
ถึ
ง ๓ วั
น เพื่
อระลึ
กถึ
งบุ
ญคุ
ณ และแสดงความขอบคุ
ต่
อแม่
น�้
ำโขง ที
น�
ำความอุ
ดมสมบู
รณ์
มาสู
ชาวกั
มพู
ชา โดย
ชาวกั
มพู
ชาจะพร้
อมใจกั
นลอยประที
ปไปตามแม่
น�้
ำโขง และ
มี
การแข่
งเรื
อยาวกั
นอย่
างเอิ
กเกริ
สุ
โขทั
ยก่
อนจะเป็
นอาณาจั
กรใหญ่
ก็
เคยขึ้
นกั
ราชส�
ำนั
กกั
มพู
ชามาก่
อน จึ
งสั
นนิ
ษฐานว่
า พระราชพิ
ธี
ลอย
ประที
ปอาจส่
งอิ
ทธิ
พลให้
เกิ
ดประเพณี
ลอยกระทง เผาเที
ยน
เล่
นไฟในสุ
โขทั
ยด้
วย ดั
งข้
อความในศิ
ลาจารึ
กหลั
กที
๑ ระบุ
ว่
“เมื
องสุ
โขทั
ยนี้
มี
สี่
ปากประตู
หลวง เที้
ยรย่
อมคนเสี
ยดเข้
ามา
ดู
ท่
านเผาเที
ยนเล่
นไฟ”
I...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...122
Powered by FlippingBook