นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 96

...กิ
นข้
าวอย่
าลื
มเสื้
อนา กิ
นปลาอย่
าลื
มเสื้
อน�้
ำ...
ภาษิ
ตค�
ำสอนของคนไทยแต่
โบราณบอกให้
รู
ว่
แต่
ไหนแต่
ไรมา คนไทยเคารพบู
ชาสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ที่
สิ
งสถิ
ตย์
อยู
ในทุ่
งนาและท้
องน�้
ำ เรี
ยกว่
า “เสื้
อนา” กั
บ ”เสื้
อน�้
ำ” บางที
เรี
ยก “ผี
เสื้
อนา - ผี
เสื้
อน�้
ำ” รวมทั้
ง “ผี
เสื้
อเมื
อง” หรื
อ “พระ
เสื้
อเมื
อง” สิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ผู้
คุ้
มครองเมื
อง
ต่
อมาเมื่
อคนไทยขยั
บขยายลงมาตั้
งถิ่
นฐาน ณ
ลุ
มน�้
ำปิ
ง วั
ง ยม น่
าน และเจ้
าพระยา เกิ
ดเป็
นสามอาณาจั
กร
ใหม่
คื
อล้
านนา สุ
โขทั
ย และอยุ
ธยา ซึ่
งแวดล้
อมไปด้
วย
ชนชาติ
ที่
มี
อารยธรรมรุ่
งเรื
องมาก่
อน คื
อ มอญ ขะแมร์
และ
พม่
า ชนชาติ
เหล่
านี้
นั
บถื
อสองศาสนาหลั
ก คื
อศาสนาพุ
ทธ
กั
บศาสนาพราหมณ์
หรื
อฮิ
นดู
นั
บแต่
นั้
น “เสื้
อนา” หรื
อสิ่
ศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
แห่
งนาข้
าว ก็
ถู
กแต่
งองค์
ทรงเครื่
อง แล้
วเรี
ยกขาน
ใหม่
ว่
า “พระแม่
โพสพ” ซึ่
งเป็
นปางหนึ่
งหรื
อภาคหนึ
งของ
“พระลั
กษมี
” เทพนารี
แห่
งโชคลาภและความอุ
ดมสมบู
รณ์
ชายาของมหาเทพฮิ
นดู
นาม “วิ
ษณุ
” หรื
อ “นารายณ์
ส่
วน “เสื้
อน�้
ำ” ก็
กลายเป็
น “พระแม่
คงคา”
เทพนารี
แห่
งสายน�้
ำ ธิ
ดาของพระหิ
มวั
ต – เทพแห่
งเทื
อกเขา
หิ
มาลั
ย และเป็
นพี่
สาวของพระอุ
มา – ชายาของพระศิ
วะ
มหาเทพ มี
เรื่
องเล่
าว่
าเมื่
อพระคงคาก�
ำเนิ
ด บรรดาทวยเทพ
ต่
างยิ
นดี
ปรี
ดา จึ
งพากั
นอั
ญเชิ
ญพระนางไปสถิ
ตเป็
นสายธาร
สวรรค์
ซึ่
งมนุ
ษยโลกจะเห็
นพระนางเป็
นทางสี
ขาวยาวพาด
ไปตามโค้
งฟ้
า อย่
างที่
ฝรั่
งเรี
ยก “ทางน�้
ำนม” (Milky Way)
หรื
อที่
มาเรี
ยกกั
นภายหลั
งว่
า“ทางช้
างเผื
อก”
แต่
ชาวฮิ
นดู
เรี
ยก “คงคาสวรรค์
” (Ganges) และ
นั
บถื
อว่
าเป็
นหนทางสู
สวรรค์
ยามมี
ลมหายใจ ต้
องได้
อาบน�้
ศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
แห่
งสายธาราคงคาสั
กครั้
ง ยามสิ้
นลมแล้
วก็
ขอให้
ร่
างได้
มอดไหม้
ณ ริ
มฝั
งคงคา เพื่
อเถ้
าอั
ฐิ
จะได้
ถู
กกวาด
ลง ณ คงคา ให้
พระแม่
แห่
งสายน�้
ำน�
ำพาดวงวิ
ญญาณไปสู่
สรวงสวรรค์
I...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...122
Powered by FlippingBook