107
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
สติ
คื
ออะไร?
และสำ
�คั
ญกั
บการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตอย่
างไร?
วิ
สั
ชนา
สติ
คื
อ ความรู
สึ
กตั
วทั่
วพร้
อมอยู่
ณ ปั
จจุ
บั
นขณะ
ผู้
ใดมี
สติ
อยู่
กั
บปั
จจุ
บั
นขณะ จิ
ตใจจะไม่
ล่
องลอย ไม่
ฟุ้
งซ่
าน
คิ
ด พู
ด ทำ
� ก็
จะเต็
มไปด้
วยความรู้
สึ
กตั
วอยู่
เสมอ จึ
งไม่
ค่
อย
ทำ
�อะไรผิ
ดพลาด ดำ
�รงชี
วิ
ตด้
วยความไม่
ประมาทตลอดเวลา
ดั
งนั้
น จึ
งมี
ชี
วิ
ตที่
ดำ
�เนิ
นอยู่
บนหนทางแห่
งความถู
กต้
อง และ
ผู้
ดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตอยู่
บนความถู
กต้
อง ย่
อมมี
แต่
ความร่
มเย็
เป็
นสุ
วั
ฒนธรรมชาวพุ
ทธ จากอดี
ตสู่
ปั
จจุ
บั
มี
ความปรั
บเปลี่
ยนอย่
างไร?
วิ
สั
ชนา
วั
ฒนธรรมชาวพุ
ทธในปั
จจุ
บั
น มี
ความเปลี
ยนแปลง
ไปมากมายหลายอย่
าง ซึ่
งหากมองในกรอบของสั
จธรรม
ข้
“อนิ
จจั
ง”
(ความเปลี
ยนแปลง) ก็
จะพบว่
า เป็
นเรื
องธรรมดา
เพราะทุ
กสิ่
งทุ
กอย่
างล้
วนเปลี่
ยนแปลง วั
ฒนธรรมก็
เป็
นหนึ่
ในทุ
กสิ่
งทุ
กอย่
าง ดั
งนั้
น จึ
งไม่
น่
าแปลกใจที่
เราจะพบว่
วั
ฒนธรรมพุ
ทธหลายอย่
างถู
กมองข้
าม ถู
กหลงลื
ม หรื
อถู
กแทนที
ด้
วยวั
ฒนธรรมตะวั
นตก แต่
อย่
างไรก็
ตาม ถ้
าเราเป็
นชาวพุ
ทธ
ตั
วจริ
ง แม้
โลกจะเปลี่
ยนแปลงไปอย่
างไร เราก็
จะไม่
หวั่
นไหว
ไปตามโลก เพราะวั
ฒนธรรมพุ
ทธที่
บรรพบุ
รุ
ษสื
บทอดและ
ส่
งต่
อมาถึ
งเรานั้
น เป็
นสิ่
งที่
ทรงคุ
ณค่
าจริ
งๆ เช่
น วั
ฒนธรรม
การให้
ท่ี
แพร่
หลายในหมู่
คนไทย จนสั
งคมไทยกลายเป็
สั
งคมแห่
งการให้
ดั
งที่
ทั่
วโลกเอาไปยกย่
องว่
“ช่
วงที่
เกิ
สึ
นามิ
ในเมื
องไทยนั
น มี
ข่
าวดี
ที
ตี
คู
มากั
บข่
าวร้
าย นั
นก็
คื
แม้
จะมี
คนเสี
ยชี
วิ
ตมากมาย แต่
สิ่
งที่
เราได้
เห็
นในคราวนี้
ก็
คื
อ คนไทยจำ
�นวนมากมายได้
อุ
ทิ
ศตนลงไปช่
วยกั
นกู
ศพ
ผู
เสี
ยชี
วิ
ตและช่
วยกั
นบริ
จาคปั
จจั
จจั
ยสี
มากมาย กลายเป็
กระแสธารแห่
งน้ำ
�ใจช่
วยดั
บไฟแห่
งความทุ
กข์
ของ
ผู้
ประสบเคราะห์
กรรมได้
อย่
างน่
าชื่
นชม...”
หรื
วั
ฒนธร รม เ ครื
อญาติ
ที่
ได้
รั
บอิ
ทธิ
พลมาจากหลั
พรหมวิ
หารธรรม (เมตตา) ทำ
�ให้
คนไทยมี
ความรั
ก ความผู
กพั
ความเมตตากรุ
ณาเป็
นเรื
อนใจ จนสั
งคมไทยกลายเป็
สั
งคมเครื
อญาติ
อั
นทำ
�ให้
เราอยู่
ร่
วมกั
นอย่
างสุ
ขสงบมา
อย่
างยาวนาน เป็
นต้
๑. อย่
าปลงใจเชื่
อ ด้
วยการฟั
งตามกั
นมา
๒. อย่
าปลงใจเชื่
อ ด้
วยการถื
อสื
บๆ กั
นมา
๓. อย่
าปลงใจเชื่
อ ด้
วยการเล่
าลื
๔. อย่
าปลงใจเชื่
อ ด้
วยการอ้
างตำ
�ราหรื
อคั
มภี
ร์
๕. อย่
าปลงใจเชื่
อ เพราะตรรก
๖. อย่
าปลงใจเชื่
อ เพราะการอนุ
มาน
๗. อย่
าปลงใจเชื่
อ ด้
วยการคิ
ดตรองตาม
แนวเหตุ
ผล
๘. อย่
าปลงใจเชื่
อ เพราะเข้
าได้
กั
บทฤษฎี
ที่
พิ
นิ
จไว้
แล้
๙. อย่
าปลงใจเชื่
อ เพราะมองเห็
นรู
ปลั
กษณะ
น่
าจะเป็
นไปได้
๑๐. อย่
าปลงใจเชื
อ เพราะนั
บถื
อว่
า ท่
านสมณะนี
เป็
นครู
ของเรา
ผู้
ใดปฏิ
บั
ติ
ตามหลั
กกาลามสู
ตร ผู้
นั
น จะไม่
ตกเป็
ทาสของข้
อมู
ลข่
าวสาร แต่
จะบริ
โภคข้
อมู
ลข่
าวสารอย่
าง
เป็
นนาย รู้
เท่
า รู้
ทั
น ข่
าวสารข้
อมู
ลท่ี
ไหลผ่
านโซเชี
ยลมี
เดี
หรื
อไหลผ่
านโลกออนไลน์
ทุ
กชนิ
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...124