กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
บ กรุ
งเทพมหานคร
หลั
กสู
ตร “ภู
มิ
พลั
งแผ่
นดิ
น” บริ
ษั
ทเท็
กซ์
ไทล์
แกลลอรี่
จำ
�กั
และโอเปร่
าสยาม มู
ลนิ
ธิ
มหาอุ
ปรากรกรุ
งเทพฯ จั
ดการแสดง
“สุ
ริ
โยทั
ย” บั
ลเลต์
-โอเปร่
า รอบปฐมทั
ศน์
โลกเพื่
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
เนื่
องในโอกาสมหามงคลเฉลิ
มพระชนมพรรษา ๑๒ สิ
งหาคม
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดย
ไมสโตรสมเถา สุ
จริ
ตกุ
ล ศิ
ลปิ
นศิ
ลปาธรกิ
ตติ
คุ
ณ จั
ดแสดง
เมื่
อวั
นที่
๒๓ - ๒๕ สิ
งหาคม ๒๕๕๖ ที่
ผ่
านมา การแสดง
บั
ล เ ล ต์
- โ อ เ ป ร่
า ใ น ค รั
ง นี
นำ
� เ ส น อ เ รื
อ ง ร า ว ข อ ง
สมเด็
จพระศรี
สุ
ริ
โยทั
ย วี
รสตรี
ไทยสมั
ยอยุ
ธยา ซึ่
งเป็
อั
ครมเหสี
ในสมเด็
จพระมหาจั
กรพรรดิ
พระมหากษั
ตริ
ย์
องค์
ที่
๑๕ ของกรุ
งศรี
อยุ
ธยาแห่
งราชวงศ์
สุ
พรรณภู
มิ
เป็
อั
ครมเหสี
ผู้
เสี
ยสละพระชนม์
ชี
พเพื่
อปกป้
องพระราชสวามี
ในสงครามพระเจ้
าตะเบ็
งชเวตี้
การแสดงคอนเสิ
ร์
ต “The Best of Tango Argentina”
เกิ
ดขึ
นโดยความร่
วมมื
อระหว่
างกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) และ มู
ลนิ
ธิ
วงดุ
ริ
ยางค์
ซิ
มโฟนี
กรุ
งเทพฯ ( BSO) เพื่
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
เนื่
องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระชนมพรรษา ๑๒ สิ
งหาคม
๒๕๕๖ โดยได้
จั
ดการแสดงไปเมื
อวั
นที่
๑๗ สิ
งหาคม ๒๕๕๖
ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย คอนเสิ
ร์
ต “The Best
of Tango Argentina ได้
นำ
�เสนอบทคอนแชร์
โตสำ
�หรั
บรรเลงเพลงเดี่
ยวแบบโดเนี
ยนกั
บวงออร์
เคสตร้
า ประพั
นธ์
โดย Astor Piazzola และงานประพั
นธ์
แนวแทงโกอาร์
เจติ
นา
ของ Rodolfo Mederos นั
กแต่
งเพลงมี
ชื่
อชาวอาร์
เจนติ
นา
พร้
อมศิ
ลปะการแสดงแทงโก้
ที่
ครบเครื่
องทั้
งดนตรี
และ
การเต้
นอาร์
เจนติ
นา แทงโก้
อำ
�นวยเพลงโดย Carlos Lzearay
วาทยกรชาวเวนซุ
เอลา
เมื่
อวั
นที่
๗ กั
นยายน ๒๕๕๖ ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรม
แห่
งประเทศไทย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) ได้
จั
ดการ
แสดงคอนเสิ
ร์
ตเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
สุ
ริ
โยทั
ย บั
ลเลต์
-โอเปร่
า เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
สวธ. จั
ดการแสดงคอนเสิ
ร์
ต The Best of
Tango Argentina
การแสดงคอนเสิ
ร์
ต The Best of Broadway
“A Night at the Musicals”
รายการ The Best of Broadway “A Night at the Musicals”
โดยศิ
ลปิ
นนั
กร้
องระดั
บโลก เสนอสุ
ดยอดบทเพลงจาก
The Phantom of the Opera สร้
างสรรค์
ดนตรี
โดย BSO และ
ผู้
อำ
�นวยเพลงรั
บเชิ
ญ ไมเคิ
ล อิ
งแลนด์
การแสดงคอนเสิ
ร์
ดั
งกล่
าวเป็
นหนึ่
งในรายการแสดงตามโครงการการแสดง
ดนตรี
นานาชาติ
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ฯ ประจำ
�ปี
๒๕๕๖ ใน
คอนเสิ
ร์
ตซี
รี
ส์
ชุ
ด “Great Artists Concert Series 2013”
ที
สวธ. ร่
วมกั
บมู
ลนิ
ธิ
วงดุ
ริ
ยางค์
ซิ
มโฟนี
กรุ
งเทพในพระราชู
ปถั
มภ์
สมเด็
จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุ
ฎราชกุ
มาร จั
ดขึ้
ด้
วยสำ
�นึ
กในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณของสถาบั
นพระมหากษั
ตริ
ย์
ที่
ทรงสนั
บสนุ
นศิ
ลปะการแสดงทางวั
ฒนธรรมในด้
านต่
างๆ
ทั
งของไทยและต่
างประเทศ อี
กทั
งเพื
อให้
ประชาชาชนชาวไทย
ได้
ร่
วมกั
นเฉลิ
มฉลองและแสดงความจงรั
กภั
กดี
ต่
อสถาบั
พระมหากษั
ตริ
ย์
อั
นเป็
นที่
เทิ
ดทู
นสู
งสุ
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124