104
“พระมหาวุ
ฒิ
ชั
ย วชิ
รเมธี
รู้
จั
กกั
นดี
ใน
นามปากกา
“ว.วชิ
รเมธี
ท่
านเป็
นพระนั
กวิ
ชาการ นั
กคิ
นั
กเขี
ยน และนั
กบรรยายธรรม ที่
เผยแผ่
ธรรมะอย่
างต่
อเนื่
อง
ผ่
านสื่
อทั
นสมั
ยแขนงต่
างๆ เพื่
อให้
พุ
ทธศาสนิ
กชน
ทุ
กเพศทุ
กวั
ยสามารถเข้
าถึ
งได้
ง่
าย ย้
อนกลั
บไปเมื่
อครั้
งที่
ท่
าน ว.วชิ
รเมธี
ได้
เขี
ยนหนั
งสื
อ “ธรรมะติ
ดปี
ก” ออกสู่
สายตา
ภั
ทรพล รอดคลองตั
วั
ฒนธรรมวิ
พากษ์
ภาพ: ทวี
ศั
กดิ์
บุ
ทธรั
กษา
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...124