103
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
เอกสารอ้
างอิ
หุ
นละครเล็
ก สื
อลี
ลาศิ
ลป์
สื
บสานจิ
ตวิ
ญญาณไทย. (๒๕๕๐). กรุ
งเทพฯ : แปลน โมทิ
ศั
กดา ปั
นเหน่
งเพ็
ชร์
. (๒๕๓๕). การศึ
กษาวิ
วั
ฒนาการ หุ
นกระบอกไทย สื
อพื
นบ้
านใน
ภู
มิ
ภาคตะวั
นตก. กรุ
งเทพฯ : สำ
�นั
กพิ
มพ์
ศิ
ริ
วั
ฒนา.
มาลิ
นี
ดิ
ลกวณิ
ช. (๒๕๔๓). ระบำ
�และละครในเอเชี
ย. กรุ
งเทพฯ : มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
เอนก นาวิ
กมู
ล. (๒๕๔๕). หุ
นเมื
องไทย. กรุ
งเทพฯ : พิ
มพ์
คำ
�.
จั
กรพั
นธุ
โปษยกฤต. (๒๕๕๒) หุ
นจั
กรพั
นธุ
. กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
กรุ
งเทพ
สารานุ
กรมไทยสำ
�หรั
บเยาวชนฯ เล่
มที
๓๒ เรื
องที
๒ หุ
นกระบอกไทย ประวั
ติ
ความเป็
นมา
ของหุ
นกระบอกไทย.
หุ่
สิ
งคโปร์
การแสดงหุ่
นของสิ
งคโปร์
นั้
นผสมผสานการแสดง
จากหลากหลายประเทศ เนื
องจากเคยอยู
ภายใต้
การปกครอง
ของตะวั
นตก ตั
งแต่
โปรตุ
เกสจนมาถึ
งอั
งกฤษ ส่
งผลให้
วั
ฒนธรรมและวิ
ถี
ชี
วิ
ตของคนสิ
งคโปร์
มี
การผสมผสาน
ความเป็
นพื
นถิ
นแบบคนมลายู
คนจี
นโพ้
นทะเล และความเป็
ตะวั
นตกอย่
างประเทศเจ้
าอาณานิ
คมเข้
าด้
วยกั
น การแสดง
หุ่
นกระบอกจึ
งรั
บอิ
ทธิ
พลจากชาติ
อื
นๆ เข้
ามาร่
วมด้
วย เช่
ละครหุ่
นสายอุ
ปรากรจี
น ซึ่
งจะมี
การแสดงคล้
ายๆ กั
บงิ้
นิ
ยมเล่
นเรื่
องไซอิ๋
ว หรื
อหุ่
นสาย หุ่
นมื
อแบบยุ
โรป ที่
ใช้
เล่
เพื่
อให้
ความบั
นเทิ
งแก่
เด็
กและคนทั่
วไป
ก า ร แ ส ด ง เ ป็
น ล ะ ค ร ที่
ใช้
ค น เ ล่
น ร่
ว ม กั
การแสดงหุ่
น โดยตั
วหุ่
นก็
จะมี
การปรั
บเปลี่
ยนไปตามรู
ปแบบ
ละครที่
เล่
น บางครั้
งก็
จะเป็
นกระดาษ โดยใช้
เทคนิ
คของ
หุ
นเงา บ้
างก็
จะเป็
นหุ
นมื
อหรื
อหุ
นเชิ
ด หรื
อบางครั
งก็
จะเป็
การนำ
�ของใช้
ใกล้
ตั
วมาประกอบเป็
นหุ่
น โดยแสดงนิ
ทาน
สำ
�หรั
บเด็
ก และสิ่
งแวดล้
อม เป็
นต้
ทั้
งหมดที่
ได้
กล่
าวมานั้
นถื
อเป็
นศิ
ลปะการแสดง
ที่
แต่
ละประเทศในอาเซี
ยนได้
มี
ร่
วมกั
น แสดงให้
เห็
นถึ
ความเชื่
อมโยงอั
นเป็
นจุ
ดร่
วมทางวั
ฒนธรรม แต่
ทั้
งนี้
ทั้
งนั้
แต่
ละประเทศต่
างก็
กำ
�ลั
งประสบกั
บปั
ญหาอย่
างเดี
ยวกั
นั่
นก็
คื
อ ความนิ
ยมในศิ
ลปะเหล่
านี
กำ
�ลั
งจะถู
กกลื
นจาก
สั
งคมสมั
ยใหม่
เนื
องจากปั
จจุ
บั
นมี
ความบั
นเทิ
งหลากหลาย
รู
ปแบบเข้
ามาแทนที่
การแสดงหุ่
นกระบอก ดั
งนั้
นจึ
งส่
งผล
ให้
หลายๆ คณะได้
ปิ
ดตั
วลงไป เพราะไม่
อาจทานทนกั
แรงโหมกระหน่
�ทางเศรษฐกิ
จและเทคโนโลยี
ตามยุ
คสมั
ยได้
รวมถึ
งประชาชนต่
างก็
ให้
ความสนใจน้
อยลงต่
างจากในอดี
เป็
นผลให้
ภาครั
ฐของแต่
ละประเทศต่
างเร่
งส่
งเสริ
มเพื่
อพื้
นฟู
ศิ
ลปะแขนงนี้
เพื่
อให้
การแสดงหุ่
นยั
งคงดำ
�รงอยู่
สื
บทอด
เป็
นมรดกของชาติ
และเป็
นมรดกของชาวอาเซี
ยนร่
วมกั
การแสดง “หุ่
นกระบอกน้ำ
�” (Water puppetry) ของเวี
ยดนาม
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...124