สวธ. ประกาศขึ
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจ�
ำปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม จั
ดพิ
ธี
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจ�
ำปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ๗ สาขา รวมทั้
งสิ้
น ๖๘ รายการ
เมื่
อวั
นที่
๓ กั
นยายน ๒๕๕๖ โดยมี
นายสนธยา คุ
ณปลื้
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
นประธานในพิ
ธี
ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย และได้
มอบเกี
ยรติ
บั
ตร
ให้
แก่
ชุ
มชนที่
ร่
วมสื
บสานมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ที่
ได้
รั
บการขึ้
นทะเบี
ยนอี
กด้
วย ในปี
นี้
มี
ของไทยๆ ที่
เราคุ
นเคย
กั
นเป็
นอย่
างดี
เช่
น ขนมเบื้
อง ข้
าวหลาม ข้
าวหอมมะลิ
ยาหม่
อง ซึ่
งได้
รั
บการขึ้
นทะเบี
ยนด้
านความรู
และแนวปฏิ
บั
ติ
เกี่
ยวกั
บธรรมชาติ
และจั
กรวาล
ส่
วนสาขาศิ
ลปะการแสดง ยกตั
วอย่
างเช่
น ล�
ำตั
วงมโหรี
ฟ้
อนเล็
บ เป็
นต้
น ทางด้
านสาขางานช่
างฝี
มื
อ เช่
ผ้
าขาวม้
า บายศรี
หั
วโขน และในสาขากี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
เช่
น หนอนซ้
อน กาฟั
กไข่
เป็
นต้
น ส่
วนด้
านพิ
ธี
กรรมและ
งานเทศกาล เช่
น ประเพณี
ผี
ตาโขน ตั
กบาตรเทโว
พิ
ธี
ท�
ำขวั
ญนาค ส�
ำหรั
บด้
านภาษา เช่
น ภาษาตากใบ
ภาษาโคราช ภาษาเขมรถิ่
นไทย เป็
นต้
นอกจากนี้
ยั
งมี
สาขาวรรณกรรมพื้
นบ้
าน ซึ่
นิ
ทานก่
องข้
าวน้
อยฆ่
าแม่
ที่
มาของการสร้
างพระธาตุ
ก่
อง
ข้
าวน้
อยที
จั
งหวั
ดยโสธร และต�
ำราพรหมชาติ
ซึ่
งเป็
การท�
ำนายชะตาราศี
จากวั
นเดื
อนปี
เกิ
ดก็
ได้
รั
บการขึ้
นทะเบี
ยน
ในปี
นี้
ด้
วย โดยการขึ้
นทะเบี
ยนนั้
นถื
อเป็
นการส่
งเสริ
มให้
เกิ
การตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
ามรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม และ
เพื่
อเป็
นการเตรี
ยมพร้
อมเข้
าเป็
นภาคี
อนุ
สั
ญญาว่
าด้
วยการ
สงวนรั
กษามรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ของยู
เนสโก้
ต่
อไปในอนาคต โดยมี
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมที่
ได้
รั
บการขึ้
นทะเบี
ยนแล้
วจ�
ำนวน ๒๑๘ รายการ
ปริ
ทรรศน
วั
ฒนธรรม
110
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...124