111
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
สวธ.จั
ดแถลงข่
าวงานประมู
ลศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที
การประกวดภาพถ่
าย “อารยะ วั
ฒนธรรมไทย”
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
ล ปลั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานเปิ
ดงานแถลงข่
าวการประมู
ลศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑ เมื่
อวั
นที่
๒๖ กั
นยายน ๒๕๕๖ จั
ดโดยกองทุ
ส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เพื่
อเผยแพร่
ผลงานศิ
ลปกรรมของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
ซึ
ล้
วนเป็
นผลงานชิ้
นเยี่
ยม ควรค่
าแก่
การสะสม พร้
อมด้
วย
คุ
ณหญิ
งปั
ทมา ลี
สวั
สดิ์
ตระกู
ล ประธานกรรมการกองทุ
ส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม, นายสุ
พั
นธุ์
มงคลสุ
ธี
กรรมการ
กองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม และประธานกรรมการจั
ดงาน
ประมู
ลศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั้
งที่
๑ ผู้
แทนศิ
ลปิ
นในโครงการ
อาทิ
อาจารย์
เฉลิ
มชั
ย โฆษิ
ตพิ
พั
ฒน์
ตลอดจนศิ
ลปิ
นและ
แขกผู้
มี
เกี
ยรติ
การประมู
ลศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ครั
งที
๑มี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อเปิ
ดโอกาสให้
นั
กสะสมงานศิ
ลปะและผู้
สนใจทั่
วไป ได้
มี
โอกาสเป็
นเจ้
าของผลงานศิ
ลปกรรมชิ
นเยี
ยม ซึ
งรายได้
ส่
วนหนึ
จากการประมู
ล จะนำ
�ไปสมทบกองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม
ซึ่
งเป็
นกองทุ
นที่
จั
ดตั้
งขึ้
นเพื่
อให้
การสนั
บสนุ
น ส่
งเสริ
ม และ
เผยแพร่
งานศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาติ
โดยการประมู
ลจะมี
ขึ้
ในวั
นอาทิ
ตย์
ที่
๒๗ ตุ
ลาคม ๒๕๕๖ ณ พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ศิ
ลปะไทย
ร่
วมสมั
ย (MOCA BANGKOK)
ผู้
ที่
สนใจสามารถติ
ดตามรายละเอี
ยดต่
างๆ ได้
ที่
เว็
บไซต์
แฟนเพจ
หรื
IG: mocabangkok
ด้
วยความตระหนั
กถึ
งพลั
งแห่
งภาพถ่
าย ที
สามารถ
บอกเล่
าเรื
องราว ข้
อเท็
จจริ
ง ถ่
ายทอดอารมณ์
และความรู
สึ
ให้
กั
บผู้
ดู
ได้
เป็
นอย่
างดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) จึ
งได้
ดำ
�เนิ
นโครงการประกวดภาพถ่
าย “อารยะ วั
ฒนธรรมไทย” ขึ
เพื่
อให้
ประชาชนเกิ
ดการตื่
นตั
วในการเก็
บบั
นทึ
กภาพถ่
าย
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของไทยในท้
องถิ่
นของตน
และเปิ
ดโอกาสให้
ประชาชนเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในการอนุ
รั
กษ์
สื
บสานวั
ฒนธรรมไทย สำ
�หรั
บการประกวดภาพถ่
าย “อารยะ
วั
ฒนธรรมไทย” ได้
ทำ
�การเปิ
ดรั
บภาพตั้
งแต่
วั
นที่
๑ มี
นาคม
จนถึ
ง วั
นที่
๓๐ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๖ มี
ผู้
ให้
ความสนใจส่
งภาพ
เข้
าประกวด จำ
�นวน ๒๙๑ คน และมี
ภาพที่
ส่
งเข้
าประกวด
จำ
�นวนทั้
งสิ้
น ๑,๓๙๕ ภาพ
โดยเมื่
อวั
นที่
๕ สิ
งหาคม ๒๕๕๖ ได้
จั
ดพิ
ธี
มอบ
รางวั
ลและเปิ
ดนิ
ทรรศการภาพถ่
าย "อารยะ วั
ฒนธรรมไทย"
ณ ห้
องนิ
ทรรศการหมุ
นเวี
ยน ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
โดยนายอดิ
ศั
กดิ์
เบญจศิ
ริ
วรรณ ผู้
ช่
วยรั
ฐมนตรี
ว่
าการ
กระทรวงวั
ฒนธรรมประธานในพิ
ธี
ได้
อั
ญเชิ
ญถ้
วยรางวั
ลชนะเลิ
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
สำ
�หรั
ผู้
ได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ศ ได้
แก่
นายสั
ญชั
ย ลุ
งรุ่
ง ภาพ
เมรุ
นกหั
สดี
ลิ
งค์
และภายในงานได้
จั
ดการบรรยายมองภาพ
ผ่
านเลนส์
โดยศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
(ภาพถ่
าย)
นายยรรยง โอฬาระชิ
น และนายวรนั
นทน์
ชั
ชวาลทิ
พากร
ซึ่
งได้
รั
บความสนใจจากนิ
สิ
ต นั
กศึ
กษา และผู้
ที่
ชื่
นชอบ
การถ่
ายภาพเข้
าร่
วมรั
บฟั
งการบรรยายเป็
นจำ
�นวนมาก
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...124