100
หุ่
นสาย
พม่
หุ่
นสายของพม่
ามี
ต้
นกำ
� เ นิ
ดย้
อนกลั
บไป
๕๐๐ - ๖๐๐ ปี
เลยที
เดี
ยว โดยมี
ชื่
อเรี
ยกว่
า Yoke Thay หรื
หุ่
นสาย มี
ลั
กษณะเป็
นหุ่
นสาย โดยเป็
นหุ
นไม้
แกะเป็
ชิ้
นส่
วนต่
างๆ แล้
วนำ
�มาร้
อยต่
อกั
นเป็
นตั
วหุ่
น และใส่
สาย
สำ
�หรั
บเชิ
ดตามลำ
�ตั
ว แขน และขาเพื่
อให้
เกิ
ดการเคลื่
อนไหว
เป็
นท่
าทางตามบทบาทการแสดง หุ่
นสายของพม่
านั้
ถื
อเป็
นการรวมตั
วกั
นของศิ
ลปะหลายแขนงเข้
าด้
วยกั
ไม่
ว่
าจะเป็
นงานประติ
มากรรม จิ
ตรกรรม หั
ตถกรรม
และการละคร
หุ่
นสายของพม่
านั้
น จะมี
ตั
วหุ่
นที่
สวยงามประณี
ตั
งแต่
การเลื
อกไม้
เนื
อดี
ที
จะทำ
�เป็
นตั
วหุ
น มี
การใช้
เส้
นผมจริ
โดยช่
างจะแกะสลั
กเส้
นสายลวยลายด้
วยความบรรจง
องค์
ประกอบของหุ่
นจะต้
องเคลื่
อนไหวได้
อย่
างอิ
สระ
โดยแยกคอออกจากส่
วนหั
ว และส่
วนประกอบอื
นๆ ก็
จะต้
อง
ได้
สั
ดส่
วนตามกายวิ
ภาค ประกอบกั
บเครื่
องแต่
งกายที่
มี
สี
สั
นสดใส ร่
วมกั
บแผ่
นโลหะเป็
นประกาย ที
สำ
�คั
ญหุ
นแต่
ละตั
ก็
จะมี
เส้
นสายในการชั
กที่
แตกต่
างกั
น เพราะฉะนั้
หากผู้
ชั
กหุ่
นเปลี่
ยนตั
วละครก็
จะต้
องเริ่
มเรี
ยนรู้
ตั
วหุ่
นใหม่
ด้
วยเช่
นกั
เนื้
อหาเรื่
องราวที่
ใช้
ในการแสดงของหุ่
นสายนั้
ก็
จะมี
หลายมิ
ติ
ตั้
งแต่
สั
งคมชาวบ้
านไปจนถึ
งระดั
พระเจ้
าแผ่
นดิ
น เรี
ยกได้
ว่
าเป็
นทั้
งศิ
ลปะพื้
นบ้
าน และ
นาฏกรรมชั้
นสู
ง โดยเรื่
องราวที่
นิ
ยมนำ
�มาแสดงก็
จะ
เกี่
ยวข้
องกั
บพระพุ
ทธเจ้
า เช่
น ชาดกต่
างๆ รวมไปถึ
งตำ
�นาน
เกี่
ยวกั
บภู
ตผี
วิ
ญญาณ ตำ
�นานศาสนสถาน วรรณคดี
นิ
ทานพื
นบ้
านต่
างๆ หรื
อแม้
กระทั่
งเนื้
อหาที่
สร้
างสรรค์
ขึ้
นใหม่
เพื่
อให้
สอดคล้
องไปกั
บสภาพทางการเมื
องเนื้
อหา
ที่
นำ
�มาแสดงจึ
งทำ
�ให้
ผู้
ชมได้
เรี
ยนรู้
เกี่
ยวกั
บวรรณคดี
ประวั
ติ
ศาสตร์
และศาสนา อี
กทั้
งยั
งแสดงให้
เห็
นถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ของชาวพม่
าได้
เป็
นอย่
างดี
หุ่
นสายพม่
การแสดงเชิ
ดหุ่
นสายพม่
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...124