รายการแฟชั่
นเรี
ยลิ
ตี้
“ทอฟ้
าผ้
าไทย” ซี
ซั่
น ๒
รอบชิ
งชนะเลิ
การประชุ
มวิ
ชาการทางวั
ฒนธรรมระดั
บชาติ
“วิ
จั
ยวั
ฒนธรรมครั้
งที่
๓”
เดิ
นทางมาถึ
งรอบสุ
ดท้
ายกั
บดี
กรี
ความเข้
มข้
ถึ
งขี
ดสุ
ดในรอบชิ
งชนะเลิ
ศ เมื่
อวั
นที่
๒๒ กั
นยายน ๒๕๕๖
รายการแฟชั่
นเรี
ยลิ
ตี้
“ทอฟ้
าผ้
าไทย” ซี
ซั่
น ๒ โดย
ความร่
วมมื
อจาก กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ผ้
าในสมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ
และโมเดิ
ร์
นไนน์
ที
วี
สำ
�หรั
บการแข่
งขั
นออกแบบเสื
อผ้
าในรอบชิ
งชนะเลิ
รายการทอฟ้
าผ้
าไทย ซี
ซั
น ๒ มี
โจทย์
สุ
ดท้
าย คื
อ ผ้
าไทย...
สู่
อาเซี
ยน โดยผู้
เข้
าแข่
งขั
นออกแบบตั
ดเย็
บเสื้
อผ้
าสำ
�หรั
สุ
ภาพบุ
รุ
ษจำ
�นวน ๒ ชุ
ด และสุ
ภาพสตรี
จำ
�นวน ๕ ชุ
ด รวม
ทั
งหมด ๗ ชุ
ด สำ
�หรั
บผู้
ได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ศได้
แก่
นายอดิ
เรก
คำ
�น้
อย รางวั
ลรองชนะเลิ
ศอั
นดั
บที่
๑ นายรั
ฐพล แซ่
จิ
ว และ
รางวั
ลรองชนะเลิ
ศอั
นดั
บที่
๒ นายภาณุ
พงษ์
อิ
นทะมน และ
ได้
รั
บเกี
ยรติ
จากนางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
ล ปลั
ดกระทรวง
วั
ฒนธรรม เป็
นประธานในการมอบรางวั
ล โดยสามารถ
ติ
ดตามชมความงดงามของผ้
าไทย...สู่
อาเซี
ยน ในการแข่
งขั
รอบชิ
งชนะเลิ
ศ ได้
ทาง Fanpage รายการทอฟ้
าผ้
าไทย
นายดำ
�รงค์
ทองสม รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานพิ
ธี
เปิ
ดการประชุ
มวิ
ชาการทางวั
ฒนธรรมระดั
บชาติ
“วิ
จั
ยวั
ฒนธรรมครั้
งที่
๓” “พื้
นที่
ทางวั
ฒนธรรมในกระแส
บริ
โภคนิ
ยม” เมื
อวั
นที
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
บางกอก ชฎา กรุ
งเทพมหานคร เพื่
อเผยแพร่
ผลงานวิ
จั
ในประเด็
น “พื
นที
ทางวั
ฒนธรรม” ถื
อเป็
นอี
กก้
าวหนึ
ที
จะสื
อสารให้
สั
งคมได้
เห็
นถึ
งความสำ
�คั
ญของพลวั
ตในการ
ช่
วงชิ
งความหมายทางวั
ฒนธรรมของคนกลุ่
มต่
างๆ โดยผ่
าน
การเสวนาและการนำ
�เสนอผลงานวิ
จั
ย เพื่
อให้
แวดวง
วิ
ชาการ ผู้
กำ
�หนดนโยบายหรื
อผู้
ปฏิ
บั
ติ
งานวั
ฒนธรรม
ได้
ตระหนั
กถึ
งการเปลี
ยนแปลงต่
างๆ ทางวั
ฒนธรรมที
เกิ
ดขึ
และดึ
งการมี
ส่
วนร่
วมของกลุ
มคนต่
างๆ มาร่
วมกั
นสร้
าง
ความหมายของ “วั
ฒนธรรม” ในรู
ปแบบที่
เหมาะสม และเพื่
สร้
างความพร้
อมต่
อการก้
าวเข้
าสู่
ประชาคมอาเซี
ยน ใน
ปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ภายในงานได้
รั
บความสนใจจากผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ผู้
บริ
หารหน่
วยงาน นั
กวิ
ชาการภาครั
ฐและเอกชน นั
กเรี
ยน
นั
กศึ
กษาและประชาชนทั
วไป เข้
าร่
วมประชุ
มกว่
า ๓๐๐ คน
ผู้
สนใจสามารถอ่
านงานวิ
จั
ย ทุ
นสนั
บสนุ
นโดย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
ที่
113
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124