102
หุ่
นกระบอกน้
ำ�
เวี
ยดนาม
หุ่
นกระบอก
ลาว
การแสดง “หุ่
นกระบอกน้
�” (Water Puppetry)
ของเวี
ยดนามเป็
นผลสื
บเนื่
องมาจากวั
ฒนธรรมการปลู
กข้
าว
ของชาวเวี
ยดนามซึ
งมี
ความผู
กพั
นกั
บน้
�มาช้
านาน ดั
งนั้
หุ่
นกระบอกของชาวเวี
ยดนามจึ
งถู
กเชิ
ดและแสดงโดยมี
น้ำ
�เป็
นเวที
นั่
นเอง ซึ่
งเสน่
ห์
ของหุ่
นกระบอกน้ำ
�นั้
น นอกจาก
จะใช้
น้
�เป็
นหนึ
งในองค์
ประกอบของฉากแล้
ว น้
�ยั
งทำ
�หน้
าที
คล้
ายม่
าน คอยปิ
ดบั
งไม้
ไผ่
เชิ
ด และกลไกพิ
เศษต่
างๆ ภายใน
อี
กอย่
างนั
นก็
คื
อความงดงามในเชิ
งช่
างหั
ตถศิ
ลป์
ในการสร้
าง
และตบแต่
งตั
วหุ่
นให้
มี
บุ
คลิ
กหน้
าตาคมเข้
ม มี
เสื้
อผ้
เครื่
องประดั
บที่
งดงาม โดยด้
านหลั
งตั
วหุ่
นกระบอกจะสลั
เอาเนื้
อไม้
ออก เพื่
อใช้
ใส่
กลไกในการเชิ
ด ส่
วนใบหน้
ก็
ถู
กขี
ดเขี
ยนขึ
นอย่
างประณี
ต มี
การเขี
ยนเส้
นวงคิ้
ว และ
ดวงตาด้
วยสี
ดำ
� และประดั
บด้
วยกระดาษเงิ
นหรื
อผงเงิ
เพื่
อความงดงาม
โดยตั
วละครต่
างๆ นั้
นสามารถแบ่
งจำ
�พวกได้
เช่
“สั
ตว์
ศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
” เช่
น มั
งกร เต่
า สิ
งโต นก สำ
�หรั
บ “สั
ตว์
ทั่
วไป”
ก็
ได้
แก่
ควาย เป็
ด หรื
อแมวป่
า และสุ
ดท้
ายจะเป็
น “กลุ
มที
มี
รู
ปเป็
นมนุ
ษย์
” ได้
แก่
นางฟ้
า กษั
ตริ
ย์
ทหาร ข้
าราชการ
ชาวประมง ชาวบ้
าน และเด็
ก เป็
นต้
น โดยใช้
เครื่
องดนตรี
ประกอบการแสดงพื
นฐานอยู
สามชิ
น คื
อ กลอง ฉาบ ไม้
เคาะ
กระทั่
งยุ
คหลั
งๆ ได้
เริ่
มมี
การเพิ่
มเครื่
องดนตรี
เข้
ามา
เพื่
อสร้
างท่
วงทำ
�นองให้
มี
ความน่
าสนใจยิ่
งขึ้
น อย่
าง ซอ และ
ขลุ่
ยจี
น เป็
นต้
สามารถแบ่
งออกเป็
น ๒ กลุ่
มใหญ่
ๆ ได้
แก่
“กลุ่
มหุ่
นอี
ป๊
อก” หรื
อหุ่
นตุ๊
กตา เป็
นหุ่
นลาวประเพณี
จะมี
โครงสร้
างและรู
ปร่
างคล้
ายหุ่
นของบ้
านเรา แต่
เสื้
อผ้
เครื
องประดั
บต่
างๆ จะมี
รายละเอี
ยดน้
อยกว่
า ซึ
งหุ
นอี
ป๊
อกนี
นิ
ยมแสดงในวั
ง เรื่
องที่
มั
กจะนำ
�มาแสดงนั
นก็
ไม่
ต่
างจาก
บ้
านใกล้
เรื
อนเคี
ยงนั
ก เช่
น รามายณะและตำ
�นานท้
องถิ
นต่
างๆ
ซึ่
งการแสดงไม่
ได้
มุ่
งเน้
นไปที่
ความสนุ
กสนานเป็
นหลั
แต่
จะเป็
นการแสดงเพื
อสั
กการะบู
ชาจิ
ตวิ
ญญาณแห่
งบรรพบุ
รุ
การแสดงจะมี
พิ
ธี
กรรมสู
ง กระทั่
งปั
จจุ
บั
นก็
ค่
อนข้
างจะมี
ผู้
เชิ
เหลื
ออยู่
น้
อยมาก
อี
กกลุ่
มหนึ่
งได้
แก่
“หุ่
นของคณะละครหุ่
นแห่
งชาติ
ณ นครเวี
ยงจั
นทน์
” เป็
นกลุ่
มที่
ปรั
บเปลี่
ยนมาจากกลุ่
หุ่
นกระบอกประเพณี
โดยผสานศิ
ลปะร่
วมกั
บฝั่
งยุ
โรปจาก
นั
กเชิ
ดหุ
นชาวฝรั
งเศส รู
ปแบบการแสดงจึ
งมี
ความหลากหลาย
คื
อเป็
นทั้
งหุ่
นเชิ
ด หุ่
นมื
อ การแสดงละครใบ้
มี
การประยุ
กต์
วั
สดุ
พื
นบ้
านเพื
อนำ
�มาประกอบเป็
นหุ
น อี
กทั
งยั
งมี
การนำ
�เสนอ
เรื่
องราวที่
มี
ความทั
นสมั
ยมากขึ้
นตามสถานการณ์
ต่
างๆ
การแสดงหุ่
นของคณะละครหุ่
นแห่
งชาติ
ณ นครเวี
ยงจั
นทน์
การแสดงหุ่
นกระบอกของสิ
งคโปร์
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...124