98
หงษ์
ทอง H. Burdett
แผ่
นดิ
นเดี
ยว
ภาษา ศาสนา และวิ
ถี
ชี
วิ
ตในประเทศอาเซี
ยนนั้
มี
ความแตกต่
างหลากหลาย และมี
เอกลั
กษณ์
เป็
นของ
ตนเอง แต่
กระนั
นจุ
ดเชื่
อมโยงทางด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรม
ก็
ยั
งมี
อยู่
โดยเฉพาะเรื่
องราวที่
เกี่
ยวกั
บศิ
ลปการแสดง
ด้
วยแล้
ว ย่
อมจะมี
สิ่
งที่
คล้
ายคลึ
งและกลายเป็
นจุ
ดร่
วม
ระหว่
างวั
ฒนธรรม ด้
วยวิ
ถี
ชี
วิ
ตของเราชาวอาเซี
ยนที่
สั
มพั
นธ์
ใกล้
ชิ
ดกั
นนั่
นเอง เฉกเช่
"ศิ
ลปะการแสดงหุ่
น"
ที่
เชื่
อมโยงแต่
ละประเทศเข้
าหากั
น เรี
ยกได้
ว่
าทุ
กชาติ
ทุ
กภาษาต่
างก็
เข้
าใจในการสื่
อสารผ่
านหุ่
นตั
วเล็
กๆ ที่
บอกเล่
าเรื่
องราววั
ฒนธรรมอั
นยิ่
งใหญ่
ของแต่
ละชนชาติ
ไว้
ได้
ไม่
ยากนั
ก เพราะฉะนั้
นการแสดงหุ่
นจึ
งเปรี
ยบเสมื
อน
สื
อกลางในการถ่
ายทอดวั
ฒนธรรมของแต่่
ละชนชาติ
ได้
เป็
นอย่
างดี
หุ่
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมในร่
างเล็
หุ่
นสายพม่
อาเซี
ยน
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...124