วรรณกรรมพื้
นบ้
านไทย มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ที่
ขึ้
นทะเบี
ยน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๖
เจดี
ย์
พระพุ
ทธรู
ป ฮู
ปแต้
ม สิ
ม ศิ
ลปะลาวและอี
สาน
ศ.ดร. ศั
กดิ์
ชั
ย สายสิ
งห์
สำ
�นั
กพิ
มพ์
มิ
วเซี
ยมเพรส, ๒๕๕๕
อารยะ วั
ฒนธรรมไทย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๖
หนั
งสื
อเล่
มนี
ทางกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมได้
จั
ดทำ
�ขึ้
นเพื่
อรวบรวมรายการ
วรรณกรรมพื้
นบ้
านที่
ขึ้
นทะเบี
ยนตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ไว้
ด้
วยกั
น ซึ่
งแบ่
งเป็
นนิ
ทาน
๑๒ เรื่
อง ตำ
�นาน ๒๑ เรื่
อง ตำ
�รา ๕ เรื่
อง บทสวดในพิ
ธี
กรรม ๔ รายการและสำ
�นวนภาษิ
๑ รายการ โดยคาดหวั
งว่
า หนั
งสื
อเล่
มนี
จะเพิ
มพู
นความรู
ก่
อให้
เกิ
ดความตระหนั
กถึ
ความสำ
�คั
ญ รวมทั้
งสร้
างความภาคภู
มิ
ใจในวรรณกรรมพื้
นบ้
าน และร่
วมกั
นรั
กษาไว้
ให้
เป็
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
สื
บต่
อไป
งานศิ
ลปกรรมด้
านต่
างๆ ของลาว เป็
นงานที
มี
เอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
ว ส่
วนใหญ่
สร้
างขึ้
นเนื่
องในพุ
ทธศาสนาแบบเถรวาท ที่
มี
แรงบั
นดาลใจมาจากบ้
านเมื
องรอบข้
าง ทั้
งศิ
ลปะ
สุ
โขทั
ย ล้
านนาและอยุ
ธยา ซึ่
งในหนั
งสื
อเล่
มนี้
ได้
พยายามรวบรวมหลั
กฐานทางศิ
ลปกรรม
เหล่
านี้
ไว้
ตั
งแต่
ยุ
คแรกเริ่
มที่
พบในดิ
นแดนลาวและพบบางส่
วนในภาคอี
สานของไทย
ตั้
งแต่
สมั
ยก่
อนอาณาจั
กรล้
านช้
าง สมั
ยอาณาจั
กรล้
านช้
าง และสมั
ยหลั
งอาณาจั
กรล้
านช้
าง
ซึ
งทั
งหมดจะรวมเรี
ยกว่
า “ศิ
ลปะลาว-ล้
านช้
าง” และเนื
องจากข้
อมู
ลทางวิ
ชาการของศิ
ลปะลาว
ที่
ผ่
านมามี
การศึ
กษาไว้
น้
อยมาก ผู้
เขี
ยนจึ
งได้
มี
การค้
นคว้
าและเรี
ยบเรี
ยงเพื่
อการเผยแพร่
ให้
แก่
บุ
คคลทั่
วไปที่
สนใจได้
ใช้
เป็
นคู่
มื
อในการศึ
กษา เรี
ยนรู้
เข้
าใจศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาวลาว
ได้
ดี
ยิ่
งขึ้
“อารยะ วั
ฒนธรรมไทย” เป็
นหนั
งสื
อที่
รวบรวมภาพถ่
ายจากโครงการประกวด
ภาพถ่
ายที่
จั
ดขึ้
นโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม ซึ่
งมี
วั
ตถุ
ประสงค์
ให้
คนไทยผู้
เป็
นเจ้
าของวั
ฒนธรรมเกิ
ดการตื่
นตั
วในการเก็
บบั
นทึ
กภาพถ่
ายวิ
ถี
ความเป็
นไทย
ในท้
องถิ่
นของตน โดยภาพถ่
ายที่
ได้
จากการประกวดในครั้
งนี้
นำ
�เสนอเรื่
องราวทางวั
ฒนธรรม
ในท้
องถิ
นต่
างๆ ได้
อย่
างน่
าสนใจ และแสดงให้
เห็
นถึ
งความหลากหลายทางวั
ฒนธรรม
ที่
สะท้
อนถึ
งความเชื่
อ และมรดกภู
มิ
ปั
ญญาอั
นทรงคุ
ณค่
า เพื่
อให้
ประชาชนได้
ประจั
กษ์
และ
ร่
วมภาคภู
มิ
ใจในวิ
ถี
ความเป็
นไทยที่
ได้
สั่
งสมมาอย่
างยาวนาน
117
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124