เปิ
ดอ่
าน
เมื
องไทย ๒๔๙๕ – ๒๕๑๙
อเนก นาวิ
กมู
สำ
�นั
กพิ
มพ์
สายธาร, ๒๕๕๓
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
พิ
ธี
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยน
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจำ
�ปี
พ.ศ.๒๕๕๖
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๖
จิ
ตตกรรมเล่
าเรื่
องจิ
ตตนคร
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
มู
ลนิ
ธิ
วี
ระภุ
ชงค์
และสถาบั
นโพธิ
คยาวิ
ชชาลั
ย ๙๘๐, ๒๕๕๖
หนั
งสื
อเมื
องไทย ๒๔๙๕ – ๒๕๑๙ เป็
นเสมื
อนไดอารี
จดบั
นทึ
กเหตุ
การณ์
ของ
เมื
องไทยในด้
านต่
างๆ พร้
อมเกร็
ดข่
าวสนุ
กมากมาย ในระหว่
าง พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๑๙ เพื่
เตื
อนความทรงจำ
� ไม่
เฉพาะเจาะจงแต่
เรื่
องสำ
�คั
ญๆ เพี
ยงอย่
างเดี
ยว แม้
แต่
เรื่
องเล็
กๆ น้
อยๆ
ก็
จดบั
นทึ
กไว้
ด้
วย เพราะเป็
นหมายเหตุ
และสี
สั
นทางสั
งคมเช่
นเดี
ยวกั
หนั
งสื
อเล่
มนี
ได้
รวบรวมเนื
อหามรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม ที
ประกาศขึ
นทะเบี
ยน
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจำ
�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ๗ สาขา ได้
แก่
สาขาศิ
ลปะ
การแสดง สาขางานช่
างฝี
มื
อดั
งเดิ
ม สาขาวรรณกรรมพื้
นบ้
าน สาขากี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญาไทย
สาขาแนวปฏิ
บั
ติ
ทางสั
งคม พิ
ธี
กรรม และงานเทศกาล สาขาความรู้
และแนวปฏิ
บั
ติ
เกี่
ยวกั
ธรรมชาติ
และจั
กรวาล และสาขาภาษา รวมทั้
งสิ
น ๖๘ รายการ การขึ้
นทะเบี
ยนมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมเป็
นมาตรการหนึ่
งที่
สำ
�คั
ญในการตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
าและสร้
าง
ความภาคภู
มิ
ใจในมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ซึ่
งนอกจากจะเป็
นการเก็
บบั
นทึ
องค์
ความรู้
ต่
างๆ ไว้
เป็
นหลั
กฐานสำ
�คั
ญแล้
ว ยั
งต้
องมี
การเผยแพร่
และถ่
ายทอดองค์
ความรู้
เหล่
านี้
ให้
แก่
เด็
กและเยาวชนได้
ทราบถึ
งสาระสำ
�คั
ญอั
นเป็
นแก่
นแท้
รวมถึ
งสามารถนำ
�ไป
พั
ฒนาต่
อยอดอย่
างสร้
างสรรค์
ได้
หนั
งสื
อ “จิ
ตตกรรมเล่
าเรื่
องจิ
ตตนคร” เล่
มนี้
เกิ
ดขึ
นจากความประทั
บใจของ
อาจารย์
ธี
ระพั
นธุ์
ลอไพบู
ลย์
ที่
ได้
อ่
านพระนิ
พนธ์
เรื่
องจิ
ตตนครของเจ้
าพระคุ
ณสมเด็
พระญาณสั
งวร สมเด็
จพระสั
งฆราช สกลมหาสั
งฆปริ
ณายก ที
ทรงนิ
พนธ์
ขึ
นจากพุ
ทธพจน์
สั
นๆ
ว่
า “พึ
งกั
นจิ
ตนี
ที
อุ
ปมาด้
วยนคร” ทำ
�ให้
เกิ
ดแรงบั
นดาลใจที
จะสร้
างสรรค์
ผลงาน ออกมาในรู
ของภาพเขี
ยน หรื
อภาพการ์
ตู
น อั
นจะเป็
นเครื่
องมื
อหรื
อเป็
นสื่
อให้
พระดำ
�ริ
ธรรมสร้
างสรรค์
ดั
งกล่
าวนี้
ได้
เห็
นเป็
นรู
ปธรรมมากขึ้
น ซึ่
งจะทำ
�ให้
ผู้
อ่
านเข้
าใจถึ
งหลั
กธรรมของพระพุ
ทธศาสนา
ได้
ง่
ายและดี
ยิ่
งขึ้
116
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124