เพื่
อเป็
นการสนั
บสนุ
นให้
เยาวชนผู้
มี
ใจรั
กใน
เสี
ยงดนตรี
ได้
มี
พื
นที
ในการแสดงออก กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
(สวธ.) กระทรวงวั
ฒนธรรม จึ
งได้
จั
ดการแสดงคอนเสิ
ร์
“รวมใจภั
กดิ์
สมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา
กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
” ครั้
งที่
๕ บรรเลงโดย
วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย ในพระอุ
ปถั
มภ์
ฯ Thai Youth Orchestra
(TYO) การแสดงในค่
�คื
นนั้
นได้
นำ
�บทเพลงที่
พระองค์
ท่
าน
ทรงโปรดมาบรรเลง เพื่
อแสดงถึ
งความกตั
ญญู
กตเวทิ
ตาและ
สื
บสานพระปณิ
ธานของพระองค์
โดยนายสุ
ระ เตชะทั
ที่
ปรึ
กษารั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม ให้
เกี
ยรติ
เป็
ประธานและมอบช่
อดอกไม้
เพื่
อแสดงความชื่
นชมแก่
ศิ
ลปิ
เมื่
อวั
นที่
๑ กั
นยายน ๒๕๕๖
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) จั
ดการแสดง
คอนเสิ
ร์
ต Dare To Dream Concert ของคณะนั
กร้
อง
ประสานเสี
ยงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir ) หรื
อ “TYC”
ประจำ
�ปี
๒๕๕๖ เมื่
อวั
นที่
๘ กั
นยายน ๒๕๕๖ ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดยได้
นำ
�เสนอบทเพลงแบบ
สากลนิ
ยม เพลงไทย ตลอดจนเพลงพื้
นบ้
านที่
มี
ความไพเราะ
และสนุ
กสนาน และเพื่
อต้
อนรั
บการเข้
าสู่
ประชาคมอาเซี
ยน
ในค่ำ
�คื
นนั้
นเราจึ
ง ได้
รั
บฟั
งบทพลงของชาติ
สมาชิ
อาเซี
ยนมาในรู
ปแบบการขั
บร้
อง ประสานเสี
ยง อาทิ
บทเพลง
Anding (บรู
ไน) Asean Way กุ
หลาบปากซั
น (ลาว) และ
Asean Nations Medley
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) ได้
นำ
�ชุ
มชนเวี
ยงกุ
มกาม
ศึ
กษาดู
งานเกี
ยวกั
บการพั
ฒนาสิ
นค้
าและบริ
การทางวั
ฒนธรรม
ที่
ประสบความสำ
�เร็
จ (Best Practice) ในพื้
นที่
จั
งหวั
ดลำ
�ปาง
และจั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ได้
แก่
วั
ดปงสนุ
ก จั
งหวั
ดลำ
�ปาง ชุ
มชน
วั
ดพวกแต้
มและชุ
มชนบ้
านแม่
กำ
�ปอง จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
เมื่
อวั
นที่
๒๕ – ๒๖ กั
นยายน ๒๕๕๖ โดยมี
ชาวชุ
มชน
เวี
ยงกุ
มกามเข้
าร่
วมกิ
จกรรมจำ
�นวน ๓๗ คน กิ
จกรรมดั
งกล่
าว
ได้
รั
บเ กี
ยรติ
จากรองอธิ
บดี
กรมส่
ง เ สริ
มวั
ฒนธรรม
(นายดำ
�รงค์
ทองสม) เป็
นประธานเปิ
ดงาน
ผู้
นำ
�ชุ
มชน และชาวเวี
ยงกุ
มกามที่
ได้
เข้
าร่
วม
กิ
จกรรมเห็
นว่
า การบริ
หารจั
ดการของชุ
มชนต้
นแบบที่
มี
ผู้
นำ
ที่
เข้
มแข็
ง เน้
นการเสี
ยสละและการแบ่
งปั
นผลประโยชน์
ในชุ
มชนอย่
างเท่
าเที
ยมและทั่
วถึ
งเป็
นปั
จจั
ยสำ
�คั
ญของ
การพั
ฒนาที
ยั
งยื
น และประสบการณ์
ในการศึ
กษาดู
งานครั
งนี
ชาวเวี
ยงกุ
มกามจะนำ
�ไปปรั
บใช้
กั
บชุ
มชนต่
อไป
คอนเสิ
ร์
ต “รวมใจภั
กดิ
สมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ
เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
ครั้
งที่
คอนเสิ
ร์
ต DARE TO DREAM
ประสานเสี
ยงประสานใจ
สวธ. ลงพื้
นที่
พั
ฒนาชุ
มชนเวี
ยงกุ
มกาม
115
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124