101
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
หุ่
อิ
นโดนี
เซี
การเชิ
ดหุ่
นกระบอกของประเทศอิ
นโดนี
เซี
ย มี
การ
เล่
นกั
นในกลุ่
มชนพื้
นเมื
องอิ
นโดนี
เซี
ยมานานหลายพั
นปี
ในช่
วงศตวรรษที
๑๖ โดยหุ
นกระบอกก็
จะใช้
เป็
นสื
อในการเล่
มหากาพย์
ฮิ
นดู
เรื่
องรามเกี
ยรติ์
และมหาภารตะ ซึ่
งเป็
เรื่
องราวของความดี
และความชั่
ว การแสดงหุ่
นที่
อิ
นโดนี
เซี
จะแบ่
งเป็
น “หุ่
นเงา” หรื
อ “วายั
งกุ
ลิ
ต” (Wayang Kulit) และ
“หุ่
นกระบอก” หรื
อ “วายั
งโกเล็
ก” (Wayang Golek)
วายั
งกุ
ลิ
ต หรื
อหุ่
นเงานั้
น มี
ความคล้
ายคลึ
งกั
หนั
งตะลุ
งของไทยเรา แต่
ก็
มี
จุ
ดแตกต่
างที่
เห็
นได้
ชั
ดนั่
ก็
คื
อ เนื
อหาและรู
ปร่
างหน้
าตาของตั
วหุ
น เพราะหุ
นวายั
งกุ
ลิ
จะมี
จมู
กยาวและใหญ่
อี
กทั้
งชุ
ดแต่
งกายก็
ยั
งเต็
มไปด้
วย
รายละเอี
ยด ดู
มี
มนต์
ขลั
งน่
ายำ
�เกรง
สำ
�หรั
บ วายั
งโกเล็
ก หรื
อหุ
นกระบอกนั
นจะทำ
การแสดงโดยไม่
ต้
องอาศั
ยแสงและฉากเหมื
อนหุ่
นเงา
ลั
กษณะเด่
นก็
คื
อ ความสมจริ
งแบบสามมิ
ติ
ของหุ่
นกระบอก
โดยจะทำ
�มาจากไม้
เนื้
อเบา แกะสลั
กอย่
างประณี
ต มี
ใบหน้
งดงาม สวยสง่
าด้
วยเครื่
องประดั
บศรี
ษะ พร้
อมกั
บทาปากสี
แดงสด ประดั
บตกแต่
งด้
วยอั
ญมณี
สี
ฟ้
า ดวงตา เส้
นคิ
ผม หนวด เ ค ร า เขี
ยนด้
วยสี
ดำ
� เข้
ม โ ดย ร วมแล้
จะประณี
ตบรรจงในทุ
กรายละเอี
ยดของตั
วหุ่
น อี
กทั้
การแสดงของหุ่
นเชิ
ดวายั
งโกเล็
กนั้
นก็
ยั
งแบ่
งเป็
นอี
ก ๒ แบบ
คื
อ “โกเล็
กเซปั
ก” (Golek Cepak) ซึ่
งจะเป็
นการบอกเล่
ชี
วประวั
ติ
ของ Amir Hamza ลุ
งของท่
านนบี
โมฮั
มหมั
ส่
วน “วายั
งโกเล็
กปู
ร์
วา” (Wayang Golek Purwa) นั้
นก็
จะมี
พื้
นฐานการแสดงเหมื
อนกั
บวายั
งกุ
ลิ
ต แต่
ใช้
แสดงให้
กั
เจ้
านายชั้
นสู
งและขุ
นนาง ของเกาะซุ
นดา (บาหลี
)
หุ่
นเงา
มาเลเซี
สำ
�หรั
บประเทศมาเลเซี
ยนั
นมี
การแสดงหุ
นเงา
ที่
เรี
ยกว่
า “วายั
งกุ
ลิ
ต” เช่
นเดี
ยวกั
บอิ
นโดนี
เซี
ย ซึ่
งมี
ลั
กษณะ
คล้
ายหนั
งตะลุ
งทางภาคใต้
ของไทยเรา โดยการแสดงหุ
นเงา
ของมาเลเซี
ยนั้
น ถื
อเป็
นการแสดงเพื่
อพิ
ธี
กรรมศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
เพื่
อแสดงออกถึ
งความเคารพในครู
บาอาจารย์
นอกจากนั้
ก็
ยั
งมี
การปรั
บประยุ
กต์
ใช้
เล่
นเพื่
อความบั
นเทิ
งด้
วยเช่
นกั
โดยเนื้
อหาสาระของการแสดงจะปรั
บเปลี่
ยนไปตามยุ
คสมั
มี
ความตลกขบขั
น เพื่
อดึ
งดู
ดผู้
ชมมากขึ้
น นอกจากการแสดง
วายั
งกุ
ลิ
ตแบบประเพณี
และแบบประยุ
กต์
แล้
ว มาเลเซี
ยั
งมี
การแสดงหุ่
นร่
วมสมั
ย หรื
อหุ่
นแบบตะวั
นตก ซึ่
งก็
ได้
รั
ความนิ
ยมเพิ่
มมากขึ้
นเรื่
อยๆ
หุ่
นกระบอกเชิ
ดอิ
นโดนี
เซี
การแสดงหุ่
นกระบอก “วายั
งกุ
ลิ
ต” ของมาเลเซี
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...124