97
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
พื้
นถิ่
นล้
านนา
ถนนพระปกเกล้
า ต.ศรี
ภู
มิ
อ.เมื
อง จ.เชี
ยงใหม่
๕๐๒๐๐
โทรศั
พท์
/โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๗๗๙๓
เว็
บไซต์
,
เวลาทำ
�การ
๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. วั
นอั
งคาร-วั
นอาทิ
ตย์
(ไม่
เว้
นวั
นหยุ
ดนั
กขั
ตฤตษ์
)
ปิ
ดทำ
�การวั
นจั
นทร์
และวั
นหยุ
ดเทศกาลสงกรานต์
อั
ตราค่
าเข้
าชม
• คนไทย ผู้
ใหญ่
๒๐ บาท / เด็
ก ๑๐ บาท
• คนต่
างชาติ
ผู้
ใหญ่
๙๐ บาท / เด็
ก ๔๐ บาท
พระราชชายาเจ้
าดารารั
ศมี
(พระราชชายาในรั
ชกาลที่
๕)
ซึ่
งมี
ลวดลายสวยสดงดงามตั้
งเด่
นเป็
นสง่
าอยู่
กลาง
ห้
องจั
ดแสดง
ห้
องที่
๑๒ “ประวั
ติ
อาคาร”
ในห้
องนี้
หากใคร
เดิ
นเข้
าไปแล้
วอาจจะรู้
สึ
กว่
ามี
มนต์
ขลั
ง เพราะภายใน
นอกจากจะจั
ดแสดงประวั
ติ
ความเป็
นมาของสถานที่
แห่
งนี้
แล้
ว บรรยากาศภายในยั
งถู
กจำ
�ลองให้
เป็
นห้
องพิ
จารณาคดี
อี
กด้
วย เนื
องจากเดิ
มสถานที่
แห่
งนี้
อดี
ตเคยเป็
นศาลยุ
ติ
ธรรม
และศาลแขวงประจำ
�จั
งหวั
ดมาก่
อน จึ
งทำ
�ให้
ผู้
ที่
มาเยี่
ยมชม
เข้
าใจประวั
ติ
ที่
มาได้
โดยง่
าย
ห้
องที่
๑๓ “มหรรฆภั
ณฑ์
ล้
านนา”
เป็
นห้
อง
สุ
ดท้
ายของพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ซึ่
งจะรวบรวมและจั
ดแสดงงานศิ
ลป์
อั
นทรงคุ
ณค่
า งานเครื
องสู
งของล้
านนาที
ใช้
ในการสั
กการะบู
ชา
พระบรมสารี
ริ
กธาตุ
ที
ทำ
�จากเงิ
น ทอง แก้
ว แหวน และเครื่
อง
ประดั
บต่
างๆ รวมถึ
งลั
กษณะการบรรจุ
พระธาตุ
จำ
�ลองซึ่
งใช้
ในพิ
ธี
วางฤกษ์
แบบโบราณของชาวล้
านนา
หลั
งจากเข้
าชมแต่
ละห้
องอย่
างเต็
มที่
แล้
ว ก่
อน
ลาจากผู
เขี
ยนได้
ย้
อนกลั
บไปนึ
กถึ
งภาพอาคารหลั
งเก่
า และ
ทุ
กครั
งที่
ผ่
านสถานที่
แห่
งนี้
ก็
คิ
ดเสมอว่
า ในฐานะลู
กหลาน
ชาวเชี
ยงใหม่
คนหนึ่
งคงจะเสี
ยใจไม่
น้
อย หากอาคารที่
อยู่
คู่
เมื
องเชี
ยงใหม่
เป็
นเวลานานถู
กปิ
ดตายหรื
อรื้
อทิ้
งไป
โดยเปล่
าประโยชน์
แต่
ณ วั
นนี้
ที่
นี่
ได้
ถู
กเปิ
ดขึ้
นอี
กครั้
งและ
พร้
อมที่
จะต้
อนรั
บผู้
ที่
สนใจเรี
ยนรู้
เรื่
องราวประวั
ติ
ศาสตร์
ของเมื
องเชี
ยงใหม่
จากอดี
ตสู
ปั
จจุ
บั
นแม้
กระทั
งคนเชี
ยงใหม่
เอง
ก็
เป็
นอี
กหนึ่
งสถานที่
ซึ่
งจะทำ
�ให้
เราเข้
าใจถึ
งที
มาของบรรพชน
อย่
างน้
อยก็
เพื
อความภาคภู
มิ
ใจในถิ
นกำ
�เนิ
ด และมี
ส่
วนช่
วย
ในการสื
บสานภู
มิ
ปั
ญญาเก่
าก่
อนไม่
ให้
สู
ญหายไปกั
บกาลเวลา
ห้
องที่
๑๒ “ประวั
ติ
อาคาร”
ภาพ ๓-๔ ห้
องที่
๑๑ “ผ้
าล้
านนา”
มหรรฆภั
ณฑ์
หมายถึ
ง สิ
งของที
มี
ค่
ามาก
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...124