105
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
สติ
แห่
งชี
วิ
พระมหาวุ
ฒิ
ชั
ย (ว.วชิ
รเมธี
)
แก่
นของพระพุ
ทธศาสนาคื
ออะไร
และเราจะนำ
�มาใช้
มาปฏิ
บั
ติ
อย่
างไร?
วิ
สั
ชนา
แก่
นพระพุ
ทธศาสนา คื
“อริ
ยสั
จ ๔”
อริ
ยสั
จ คื
อ ความจริ
งอั
นประเสริ
ฐ, หรื
อ ความจริ
ที่
ทำ
�ให้
เป็
นอริ
ยชน มี
๔ ประการ
๑. ทุ
กข์
หรื
อปั
ญหา
๒. สมุ
ทั
ย หรื
อสาเหตุ
๓. นิ
โรธ
หรื
อภาวะไร้
ทุ
กข์
/หมดปั
ญหา
๔. มรรค หรื
อวิ
ธี
แก้
ทุ
กข์
/แก้
ปั
ญหา
การนำ
�อริ
ยสั
จมาใช้
มี
๒ ระดั
ระดั
บดั
บทุ
กข์
ทางจิ
ต คื
อ นำ
�อริ
ยสั
จมาใช้
ดั
บกิ
เลส
อั
นเป็
นเหตุ
แห่
งทุ
กข์
กระทำ
�ได้
โดยการปฏิ
บั
ติ
ตามหลั
กมรรค
ประชาชน ก็
ปรากฏว่
าได้
รั
บความนิ
ยมเป็
นอย่
างสู
ง จนทำ
�ให้
เกิ
ดกระแสธรรมะอิ
นเทรนด์
หรื
อธรรมะติ
ดปี
ก หลายคำ
�สอน
ของท่
านดุ
จดั
งแสงสว่
างนำ
�ทางสู่
ปั
ญญา การใช้
สติ
ในการแก้
ปั
ญหา ซึ่
งหลายคำ
�ถามที่
ได้
ขอปุ
จฉา พระคุ
ณเจ้
าก็
วิ
สั
ชนา
ได้
อย่
างแจ่
มแจ้
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...124