ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชวั
ดท่
าโสม แหล่
งเรี
ยนรู
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมแห่
งใหม่
สวธ.น�
ำเยาวชน ๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
เรี
ยนรู้
ส�
ำนึ
กรั
กศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาติ
นายดำ
�รงค์
ทองสม รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานพิ
ธี
เปิ
ดศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชวั
ดท่
าโสม
อำ
�เภอเขาสมิ
ง จั
งหวั
ดตราด เมื่
อวั
นที่
๓๐ สิ
งหาคม ๒๕๕๖
เพื่
อเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ของชุ
มชนในท้
องถิ่
น ให้
แก่
ผู้
ที่
สนใจและประชาชนทั่
วไป
ได้
เข้
ามาศึ
กษาหาความรู้
ที่
เกี่
ยวข้
องกั
บมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรมภายในชุ
มชน ภายในประกอบด้
วยนิ
ทรรศการ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว เสด็
จพระราชดำ
�เนิ
นจั
งหวั
ดตราด
การดำ
�รงชี
วิ
ต สถานที
สำ
�คั
ญในพื
นที
และการเลี
ยงหอยนางรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) จั
ดโครงการ
“ตามรอยอารยะ อั
ครศิ
ลปิ
น” นำ
�ครู
และนั
กเรี
ยนจาก ๕ จั
งหวั
ชายแดนใต้
จำ
�นวน ๒๐๐ คน ร่
วมเรี
ยนรู
ศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม
จากศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และวิ
ทยากรมื
ออาชี
พ พร้
อมทั
ศนศึ
กษา
แหล่
งการเรี
ยนรู้
ทางวั
ฒนธรรม เพื่
อส่
งเสริ
ม และสร้
างโอกาส
ในการแสดงออกทางความคิ
ดสร้
างสรรค์
ทางด้
านศิ
ลปะ
เมื่
อวั
นจั
นทร์
ที่
๒๖ สิ
งหาคม ๒๕๕๖ นายชาย
นครชั
ย อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เป็
นประธานเปิ
ดโครงการ
“ตามรอยอารยะ อั
ครศิ
ลปิ
น” ณศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
และแหล่
งการเรี
ยนรู้
ต่
างๆ ด้
วยเล็
งเห็
นความสำ
�คั
ญของ
การปลู
กฝั
งค่
านิ
ยมและจิ
ตสำ
�นึ
กในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณของ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช ผู้
ทรงเป็
“อั
ครศิ
ลปิ
น” ที่
ทรงห่
วงใยพสกนิ
กรในเขตจั
งหวั
ดชายแดน
ภาคใต้
ดั
งนั้
น สวธ. จึ
งได้
นำ
�ยุ
ทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้
าใจ
เข้
าถึ
ง พั
ฒนา” มาปรั
บใช้
เป็
นแนวทางในการจั
ดกิ
จกรรม
ให้
เข้
าถึ
งกลุ่
มเยาวชนในเขตจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ผ่
าน
กระบวนการบริ
หารจั
ดการองค์
ความรู
ทางศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม
อย่
างสร้
างสรรค์
สนุ
กสนานและมี
สาระ โดยจั
ดฝึ
กอบรมเชิ
ปฏิ
บั
ติ
การสร้
างภาพยนตร์
ภาพพิ
มพ์
ถ่
ายภาพ วรรณศิ
ลป์
และนำ
�เยาวชนทั
ศนศึ
กษาแหล่
งการเรี
ยนรู้
ชุ
มชน แหล่
ท่
องเที่
ยวทางวั
ฒนธรรม อาทิ
หออั
ครศิ
ลปิ
น พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
ธรณี
วิ
ทยาเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ฯ และคิ
ดซาเนี
ย อี
กด้
วย
112
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,...124