96
ห้
องที่
๘ “หั
ตถศิ
ลป์
พื้
นบ้
าน”
ห้
องนี้
เน้
นหนั
กไป
ที่
การจั
ดแสดงงานเครื่
องเขิ
น เครื่
องปั้
นดิ
นเผา ของสกุ
ลช่
าง
ในอาณาจั
กรล้
านนา ซึ่
งมี
รู
ปทรงและลวดลายที่
โดดเด่
นเป็
เอกลั
กษณ์
เฉพาะของแต่
ละสกุ
ลช่
าง เรี
ยกได้
ว่
าหาดู
ได้
ยาก
นั
ก แสดงถึ
งฝี
มื
อและความประณี
ตในการรั
งสรรค์
ผลงาน ซึ่
ผลงานแต่
ละชิ้
นนั้
นจะมี
ความแตกต่
างกั
นขึ้
นอยู่
กั
บสั
งคม
บริ
บทแวดล้
อมและค่
านิ
ยมต่
างๆ
ห้
องที่
๙ “จั
กสาน ทำ
�มาหากิ
น”
จะเล่
าถึ
ประเพณี
ความเชื่
อที
เกี่
ยวกั
บการเกษตร การทำ
�เครื่
องจั
กสาน
จากวั
สดุ
ธรรมชาติ
ที
หาได้
ง่
ายในท้
องถิ่
น รวมถึ
งเครื่
องใช้
ไม้
สอยในชี
วิ
ตประจำ
�วั
นและในการประกอบอาชี
พ แสดงถึ
วิ
ถี
ชี
วิ
ตที่
เรี
ยบง่
าย กลมกลื
นกั
บธรรมชาติ
ห้
องที่
๑๐ “ดนตรี
วิ
ถี
ชี
วิ
ต”
ไม่
ว่
าพื้
นถิ่
นไหนๆ
ตั้
งแต่
อดี
ตจนถึ
งปั
จจุ
บั
น ดนตรี
ก็
เป็
นอี
กสิ
งหนึ่
งที่
ถ่
ายทอด
เอกลั
กษณ์
และเรื่
องราวความเป็
นมาของสั
งคม ค่
านิ
ยม และ
การเปลี่
ยนแปลงของยุ
คสมั
ยนั้
นๆ ได้
เป็
นอย่
างดี
ซึ่
งใน
ห้
องนี้
ก็
จะจั
ดแสดงเรื่
องราวของดนตรี
ที่
มี
ความสั
มพั
นธ์
กั
วิ
ถี
ชี
วิ
ตของชาวล้
านนา จนถึ
งการจั
ดขั
นโตกแสดงอาหาร
ประจำ
�พื
นถิ
นล้
านนา ซึ
งเห็
นแล้
วชวนให้
หิ
วเลยที
เดี
ยว
ห้
องที่
๑๑ “ผ้
าล้
านนา”
ห้
องนี้
แสดงให้
เห็
นถึ
งผ้
ตี
นจกของชาวล้
านนาในอดี
ตที่
สวยงาม ซึ่
งแต่
ละที่
นั้
นก็
จะมี
ลวดลายและเอกลั
กษณ์
เป็
นของตนเอง เช่
น ผ้
าทอตี
นจก
เชี
ยงใหม่
น่
าน และลำ
�ปาง เป็
นต้
น ที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ดคื
อผ้
าบาง
ผื
นนั้
นเป็
นของเก่
ามาก แต่
ยั
งคงสภาพที่
ค่
อนข้
างสมบู
รณ์
จุ
ดเด่
นของห้
องนี้
ที่
ขาดเสี
ยไม่
ได้
นั่
นคื
อ ผ้
าซิ่
นตี
นจกของ
หลั
งจากเดิ
นเพลิ
ดเพลิ
นไปกั
บบรรยากาศใน
ชั้
นแรกแล้
ว แม้
ผู
เขี
ยนจะเป็
นคนเชี
ยงใหม่
โดยกำ
�เนิ
หากแต่
หลายเรื่
องราวในพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
แห่
งนี้
ได้
ทำ
�ให้
ผู
เขี
ยน
เข้
าใจถึ
งรากเหง้
าที
มาของตั
วเองขึ
นอี
กโข จากนั
น ทางเจ้
าหน้
าที
ก็
ได้
แนะนำ
�ให้
เดิ
นขึ้
นบั
นไดไปยั
งชั้
น ๒ ของอาคารเพื่
อไปชม
ห้
องจั
ดแสดงส่
วนอื
นๆ โดยในชั
นนี
จะแตกต่
างจากชั
นแรกมาก
เนื่
องจากชั้
นแรกเน้
นการนำ
�เสนอในเรื
องราวทางศาสนาและ
พิ
ธี
กรรม แต่
ในชั้
นที่
๒ นี้
จะให้
ความสำ
�คั
ญในเรื่
องวิ
ถี
ชี
วิ
บทบาทและค่
านิ
ยมที่
เกี่
ยวข้
องกั
บสั
งคมในอดี
ตจนถึ
ปั
จจุ
บั
ภาพ ๑-๓ ห้
องที่
๙ “จั
กสาน ทำ
�มาหากิ
น”
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...124