95
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
ห้
องที่
๓ “เครื
องใช้
ในพิ
ธี
กรรมทางศาสนา”
เป็
นห้
องที่
ให้
ความรู้
เกี่
ยวกั
บเครื่
องใช้
ในพิ
ธี
กรรมทางศาสนา
ซึ
งประดิ
ษฐ์
ขึ
นจากฝี
มื
อสล่
า โดยลวดลายต่
างๆ ก็
จะมี
ความเกี่
ยวข้
องสั
มพั
นธ์
กั
นกั
บเรื่
องราวทางศาสนา เช่
ตุ
งไส้
หมู
หรื
อ โคมแบบล้
านนา เป็
นต้
ห้
องที
๔ “ห้
องประติ
มากรรมในพระพุ
ทธศาสนา”
ในห้
องนี้
จะเป็
นห้
องที่
รวบรวมงานประติ
มากรรมปู
นปั้
พระพุ
ทธรู
ปต่
างๆ จากสกุ
ลช่
างพื้
นบ้
านที่
ทำ
�มาจากหิ
น แก้
ไม้
โลหะ มี
ทั้
งประติ
มากรรมลอยตั
ว นู
นสู
งและนู
นต่ำ
ห้
องที่
๕ “ห้
องแห่
ครั
วทาน”
ห้
องที่
๖ - ๗ “จิ
ตรกรรมล้
านนา”
ห้
องที่
๒ “ภายในวิ
หาร”
ห้
องที่
๓ “เครื่
องใช้
ในพิ
ธี
กรรมทางศาสนา”
ห้
องที่
๕ “ห้
องแห่
ครั
วทาน”
เป็
นห้
องที่
แสดงถึ
วิ
ถี
ชี
วิ
ตพื้
นบ้
านของชาวล้
านนาเกี่
ยวกั
บประเพณี
และ
เกี่
ยวเนื่
องกั
บความศรั
ทธาในพุ
ทธศาสนา รวมถึ
งต้
นกำ
�เนิ
ของศิ
ลปะอื่
นๆ เช่
น การฟ้
อนแห่
ครั
วทาน ฟ้
อนเล็
การขั
บซอเพลงพื้
นบ้
าน เป็
นต้
ห้
องที
๖ - ๗ “จิ
ตรกรรมล้
านนา”
ห้
องนี
เป็
นห้
อง
ที่
รวบรวมจิ
ตรกรรมฝาผนั
งสกุ
ลช่
างเชี
ยงใหม่
ที่
มี
เอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
ว ประกอบกั
บการรั
บอิ
ทธิ
พลจากอาณาจั
กรข้
างเคี
ยง
รวมไปถึ
งงานจิ
ตรกรรมบนวั
สดุ
ต่
างๆ โดยเฉพาะการเขี
ยน
จิ
ตรกรรมบนกระจกและการเขี
ยนใบลาน เพื่
อเป็
นการจด
บั
นทึ
กองค์
ความรู้
ต่
างๆ ในอดี
ต เช่
น ตำ
�รายา โหราศาสตร์
การเมื
องการปกครอง และการสั
กยั
นต์
เป็
นต้
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...124