94
เมื่
อย่
างก้
าวเข้
าสู่
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
แล้
วเราจะได้
รั
บแผนที่
หรื
อ คู
มื
อซึ
งจะเป็
นไกด์
นำ
�ทางให้
เราไปยั
งห้
องจั
ดแสดง
แต่
ละห้
องของพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
หากเรากางแผนที่
ออกดู
จะเห็
นรู
ปภาพห้
องจั
ดแสดงแต่
ละส่
วนอย่
างชั
ดเจน อี
กทั้
งเรายั
งสามารถ
สั
งเกตลู
กศรบนทางเท้
าแสดงทิ
ศทางในการเข้
าชมได้
โดยง่
าย โดยพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
จะมี
ทั้
งหมด ๒ ชั้
น แบ่
งส่
วนการจั
ดแสดงออกเป็
๑๓ ห้
อง ห้
องที
๑-๗ จะอยู
ชั
นที
๑ ส่
วน ห้
องที่
๘-๑๓ จะอยู่
ชั้
นที่
๒ ว่
าแล้
วเราก็
รี
บกางแผนที่
แล้
วเข้
าไปชมห้
องแรก
กั
นเลยดี
กว่
ห้
องที่
๑ “ข่
วงแก้
วล้
านนา”
จุ
ดเด่
นของห้
องนี้
คื
อ รู
ปปั้
นของผู้
เฒ่
าผู้
แก่
แต่
งกายพื้
นเมื
องที่
กำ
�ลั
งประกอบ
พิ
ธี
สรงน้
�พระพุ
ทธรู
ปแบบชาวล้
านนาโบราณ ซึ่
งสะท้
อน
ให้
เห็
นแนวคิ
ดของพุ
ทธสถาปั
ตยกรรม ผสมผสานกั
พิ
ธี
กรรมทางศาสนาของชาวล้
านนา แสดงออกถึ
ความเลื
อมใสศรั
ทธาในพระพุ
ทธศาสนาที่
ปฏิ
บั
ติ
สื
บทอด
กั
นมาเป็
นเวลานาน
ห้
องที่
๒ “ภายในวิ
หาร”
ชื่
อของห้
องนี้
ฟั
งดู
แล้
อาจจะดู
แปลกสั
กนิ
ดนึ
ง แต่
หากลองเดิ
นเข้
าไปภายใน
จะไม่
แปลกใจเลย เพราะภายในห้
องตกแต่
งจำ
�ลองให้
คล้
ายคลึ
กั
บวิ
หารของวั
ด แสดงให้
เห็
นถึ
งสถาปั
ตยกรรมล้
านนาที่
มี
ความสวยงามวิ
จิ
ตรตระการตาในการรั
งสรรค์
งานพุ
ทธศิ
ลป์
การตกแต่
งเครื
องสั
กการะอั
นงดงามแฝงไว้
ซึ่
งภู
มิ
ปั
ญญา
ที่
ถ่
ายทอดจากรุ่
นสู่
รุ่
ห้
องที่
๑ “ข่
วงแก้
วล้
านนา”
ทั
ศนาประวั
ติ
ศาสตรŠ
ชาติ
พั
นธุ
Š
พื
นถิ
ชั้
น ๑
ทางเข้
า Entrance
ขึ้
น/ลง
Up/Down
ชั้
น ๒
นิ
ทรรศการ : Exhibits
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...124