93
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
จึ
งได้
ขอใช้
ประโยชน์
เพื
อปรั
บปรุ
งเป็
น “พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
พื
นถิ
นล้
านนา”
เมื่
อปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำ
�หรั
บจั
ดแสดงข้
อมู
ลวิ
ถี
พื้
นบ้
าน
ของชาวเชี
ยงใหม่
รวมถึ
งผู้
คนในอาณาจั
กรล้
านนานั
บแต่
อดี
ตจนถึ
งปั
จจุ
บั
น และได้
เปิ
ดให้
เข้
าชมอย่
างเป็
นทางการ
เมื่
อไม่
นานมานี้
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
พื้
นถิ่
นล้
านนาเป็
นสถานที่
บอกเล่
ความเป็
นมาของเมื
องเชี
ยงใหม่
จากอดี
ตจนถึ
งปั
จจุ
บั
น รวมถึ
ยั
งถ่
ายทอดวิ
ถี
ชี
วิ
ตศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาวล้
านนาที่
ปฎิ
บั
ติ
สื
บเนื
องกั
นมาเป็
นเวลาช้
านาน ทั
ศนคติ
ที
สะท้
อนถึ
งความรั
และเลื่
อมใสศรั
ทธาในพระพุ
ทธศาสนา อั
นแสดงให้
เห็
นถึ
ความเจริ
ญรุ่
งเรื
องของอาณาจั
กรล้
านนาถ่
ายทอดผ่
าน
งานศิ
ลป์
ต่
างๆ เช่
น งานพุ
ทธศิ
ลป์
พิ
ธี
กรรม สถาปั
ตยกรรม
จิ
ตรกรรม และประติ
มากรรมเข้
าไว้
ด้
วยกั
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...124