92
เมธาพร รั
งทะษี
นิ
ทั
ศน์
วั
ฒนธรรม
วั
นนี้
มี
โอกาสผ่
านไปแถวอนุ
สาวรี
ย์
สามกษั
ตริ
ย์
ที่
ตั้
งอยู่
ใจกลางเมื
องเชี
ยงใหม่
ซึ่
คนเชี
ยงใหม่
รู้
จั
กกั
นอย่
างดี
ว่
านี่
คื
อสั
ญลั
กษณ์
หรื
สถานที่
สำ
�คั
ญอี
กแห่
งหนึ่
งของเมื
องเชี
ยงใหม่
หากมองไปฝั
งตรงข้
ามก็
จะเห็
นอาคารสี
ขาว
ผสมผสานศิ
ลปะแบบยุ
โรปตั้
ง เด่
นเป็
นสง่
ที่
คนท้
องถิ่
นต่
างเรี
ยกขานว่
าศาลแขวง หลายครั
ที
มี
โอกาสผ่
านไปก็
จะเห็
นประตู
ด้
านนอกถู
กปิ
ดตาย
จึ
งเกิ
ดข้
อสงสั
ยและตั้
งคำ
�ถามในใจอยู
เสมอ
หากแต่
วั
นนี
ประตู
รั
วบานใหญ่
ได้
ถู
กเปิ
ดออกพร้
อม
กั
บชื่
อใหม่
ว่
า “พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
พื้
นถิ่
นล้
านนา” พอได้
เห็
ดั
งนั้
นจึ
งถื
อเป็
นโอกาสอั
นดี
ที่
จะแวะเข้
าไปชม
เพื่
อจะได้
ศึ
กษาเรี
ยนรู
ถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตและวั
ฒนธรรม
ของชาวล้
านนา
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
พื้
นถิ่
นล้
านนา
สื
บสานตำ�นานเมื
อง
ในอดี
ตเดิ
มที
สถานที่
แห่
งนี้
เคยเป็
นคุ้
มไม้
สั
ของเจ้
าอุ
ปราชสุ
ริ
ยะ (ต่
อมาคื
อ เจ้
าหลวงอิ
นทวโรรส-
สุ
ริ
ยวงค์
เจ้
าหลวงเชี
ยงใหม่
องค์
ที่
๘) เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๔๓
มี
การปฏิ
รู
ปการปกครองจึ
งมี
การสร้
าง “เค้
าสนามหลวง”
เป็
นที
ทำ
�งานของเจ้
านายและข้
าราชการซึ
งเป็
นเรื
อนไม้
สั
บริ
เวณคุ
มเจ้
าอิ
นทวรโรสสุ
ริ
ยวงค์
ต่
อมาในปี
พ.ศ. ๒๔๖๒
เค้
าสนามหลวงก็
ถู
กย้
ายไปสร้
างใหม่
ซึ่
งอยู่
ไม่
ไกลกั
นนั
พื้
นที่
เค้
าสนามหลวงเดิ
มจึ
งถู
กใช้
เป็
นที่
ฝึ
กสนามเสื
อป่
ต่
อมาทางราชการได้
ขอซื
อที
ดิ
นแปลงนี
จากเจ้
าน้
อยเลาแก้
(เจ้
าราชบุ
ตร) ทายาทผู
รั
บมรดกเจ้
าอิ
นทวโรรสสุ
ริ
ยวงค์
เพื่
อสร้
างศาลจั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
แทนหลั
งเดิ
มซึ่
งตั้
งอยู่
ที่
เชิ
งสะพานนวรั
ฐ โดยการก่
อสร้
างอาคารแล้
วเสร็
จใน
ปี
เดี
ยวกั
นนั่
นเอง
เมื่
อรั
ฐบาลมี
นโยบายให้
การพิ
จารณาคดี
เล็
กๆ
เสร็
จสิ้
นไปโดยเร็
วและยุ
ติ
ธรรม จึ
งได้
จั
ดตั
งศาลแขวงขึ้
ในทุ
กจั
งหวั
ดและในเชี
ยงใหม่
ได้
ใช้
อาคารเดี
ยวกั
นกั
บศาล
จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
เป็
นที่
ทำ
�การ ต่
อมาศาลจั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ได้
ย้
ายที
ทำ
�การใหม่
แต่
ก็
ยั
งคงเหลื
อศาลแขวงที
ยั
งคงใช้
อาคาร
หลั
งนี้
อยู่
จนเมื่
อวั
นที่
๒๘ กั
นยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศาลแขวง
ได้
ย้
ายไปอยู่
สถานที่
แห่
งใหม่
ทางเทศบาลนครเชี
ยงใหม่
จากคุ้
มเก่
าสู่
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...124