90
ภาษาเสมื
อนสิ
งมี
ชี
วิ
ในหลายข้
อเขี
ยน หลายบทความของครู
ล้
อม
ชี้
ให้
เราได้
เห็
นว่
า ภาษามี
ความเคลื่
อนไหวอยู่
เสมอ
ไม่
ว่
าจะจากหนั
งสื
อโบราณ ไปจนถึ
งการใช้
ถ้
อยคำ
�สมั
ยใหม่
ในปั
จจุ
บั
น ซึ่
งครู
ล้
อมก็
มองเปรี
ยบว่
า ภาษาถื
อเป็
นสิ่
งมี
ชี
วิ
อย่
างหนึ่
ง คื
อ มี
เกิ
ด มี
เปลี่
ยนแปลง แล้
วก็
ดั
บไป นั่
นก็
เหมื
อน
กั
บคนเราที่
เกิ
ด เติ
บโต แก่
ชรา แล้
วก็
ตายไปในที่
สุ
ด ดั
งนั้
ถ้
าเด็
กรุ่
นใหม่
จะพู
ดอะไรก็
พู
ดไป หากภาษาที่
เขาพู
มั
นแข็
งแรงพอ มั
นก็
จะส่
งไปยั
งรุ่
นต่
อๆ ไป แต่
ถ้
าไม่
ไหว
มั
นก็
จะตายไปนั่
นเอง
เนื่
องจากหลั
กเกณฑ์
ต่
างๆ นั้
นเกิ
ดมาจากคนใช้
เมื่
อมี
คนใช้
จึ
งทำ
�ให้
เกิ
ดหลั
กขึ้
นมา หลั
กเกณฑ์
ทั้
งหลายนั้
เป็
นเรื่
องของนั
กวิ
ชาการที่
เก็
บรวบรวมจากคนใช้
งานจริ
แล้
วนำ
�มาวางเป็
นหลั
กเกณฑ์
นั่
นหมายถึ
ง คนใช้
ภาษา
เดิ
นหน้
าไปแล้
ว แต่
ตำ
�ราตามมาที
หลั
ง ซึ
งธรรมชาติ
เป็
นเช่
นนั
เพราะฉะนั้
นเราก็
ควรจะปล่
อยให้
มั
นเป็
นไปตามธรรมชาติ
และมั
นก็
จะคลี่
คลายออกอย่
างช้
าๆ ถ้
าเราบี
บบั
งคั
บให้
มั
เปลี่
ยนแปลงไปตามใจเรานั้
น ก็
คงทำ
�ไม่
ได้
หรอก หากทำ
อย่
างนั้
น ก็
เรี
ยกว่
าเป็
น “ฆาตกรทางภาษา”
ครู
ล้
อมได้
ยกตั
วอย่
างถึ
งความตายของภาษา เช่
ในภาษาสั
นสกฤต ซึ่
งมี
คนสร้
างไวยากรณ์
เอาไว้
มากมาย
ผลสุ
ดท้
ายภาษาสั
นสกฤตก็
ตายไป เพราะมั
นใช้
ยากคน
เลยไม่
ใช้
ส่
วนภาษาบาลี
ก็
เหมื
อนกั
น นั
กปราชญ์
ทางภาษา
บาลี
ก็
กำ
�หนดอย่
างนั้
นอย่
างนี้
คนก็
เลยไม่
ใช้
ภาษาบาลี
ก็
ตายอี
ก คื
อ ถ้
าเราไปบี
บบั
งคั
บภาษามั
นก็
จะตายไป ดั
งนั้
เราจะต้
องปล่
อยให้
มั
นคลี่
คลายไปตามธรรมชาติ
มั
นถึ
งจะมี
ชี
วิ
ตอยู
ได้
ก็
ต้
องถามว่
า แล้
วเราอยากทำ
�ให้
ภาษาตายไหมล่
ถ้
าเราทำ
�ให้
ภาษาตาย เราก็
เป็
นฆาตกร ครู
ล้
อมไม่
อยากเป็
ฆาตกรของภาษาไทย ดั
งนั้
นสิ่
งที่
ครู
ถ่
ายทอดไว้
จึ
งสะท้
อน
ยุ
คสมั
ยได้
เป็
นอย่
างดี
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...124