89
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
สื
บเสาะเจาะหาเป็
นที
มาของการเขี
ยน
ในการสื
บค้
นหาข้
อมู
ลต่
างๆ ทำ
�ให้
ครู
ล้
อมต้
อง
อ่
านหนั
งสื
อจำ
�นวนมาก จึ
งพบเจอข้
อมู
ลที่
ไม่
ถู
กต้
องอยู่
อี
มากมาย ทำ
�ให้
ต้
องไปแสวงหาข้
อมู
ลความรู
ต่
างๆ จากผู
รู
จริ
คื
อ การไปพู
ดคุ
ยกั
บชาวบ้
านในชุ
มชนต่
างๆ ก็
เลยได้
เป็
นคติ
อย่
างที่
กล่
าวไว้
แล้
วในข้
างต้
นว่
า “อยากได้
ปริ
ญญาให้
ไป
มหาวิ
ทยาลั
ย อยากได้
ความรู้
ให้
เข้
าสู่
ชาวบ้
าน” นั่
นเอง
จากนั้
นครู
ล้
อมก็
ได้
เริ่
มศึ
กษาชี
วิ
ตความเป็
นอยู่
ของผู้
คน
โดยไปตามวั
ดวาอารามต่
างๆ จนได้
รู
จั
กผู
คนเยอะแยะ
ประกอบกั
บมี
ความสนใจงานเขี
ยนอยู่
แล้
ว จึ
งนำ
�สิ่
งที่
ได้
รู้
มานำ
�เสนอในรู
ปแบบของการเขี
ยนหนั
งสื
อ จากนั้
นก็
เริ่
เขี
ยนเรื่
อยมาจนกระทั่
งกลายเป็
นนิ
สั
ย คื
อ มี
อะไรก็
จะต้
อง
สื
บรู้
จนถึ
งต้
นตอ ถ้
าไม่
รู้
ถึ
งต้
นตอก็
จะไม่
สบายใจ ไม่
มั่
นใจ
และไม่
กล้
านำ
�เสนอสิ่
งเหล่
านั้
ครู
ล้
อมให้
ข้
อคิ
ดว่
า หนั
งสื
อเก่
านั้
นช่
วยให้
เรา
ประหยั
ด คื
อ ประหยั
ดเวลา ประหยั
ดความคิ
ด เนื่
องจาก
บางครั้
งสิ่
งดี
งามนั้
นกว่
าจะคิ
ดออก ต้
องใช้
ทั้
งเวลาและ
ความคิ
ดอย่
างยิ่
งยวด ดั
งนั้
นถ้
าเราได้
อ่
านหนั
งสื
อโบราณเรา
ก็
เหมื
อนได้
ความคิ
ดของกวี
อี
กเยอะแยะ โดยที่
เราไม่
ต้
อง
คิ
ดเอง เพราะเขาคิ
ดไว้
ให้
เสร็
จสรรพ ซึ่
งเราก็
จะสามารถ
นำ
�มาต่
อยอดความรู้
ได้
อี
กจากภู
มิ
ปั
ญญาโบราณเหล่
านั้
เมื
อครั
งที
ครู
ล้
อมสอนหนั
งสื
ออยู
สมั
ยนั
นเรี
ยกได้
ว่
เป็
นการสอนแบบนอกกรอบ คื
อ อะไรที
อยู
ในตำ
�ราก็
จะไม่
สอน
โดยครู
ล้
อมจะให้
นั
กเรี
ยนไปอ่
านเนื้
อหาที่
อยู่
ในตำ
�ราเอาเอง
ส่
วนเนื้
อหาที่
ครู
ล้
อมจะสอนนั้
น ครู
จะต้
องไปค้
นหาความรู้
ในเรื่
องเดี
ยวกั
นนั้
นแต่
อยู่
นอกเหนื
อจากตำ
�ราต่
างๆ เช่
หากจะสอนเรื่
องวรรณคดี
หรื
อเรื
องของจั
กรวาล ครู
จะนั
นั
กเรี
ยนไปเรี
ยนข้
างนอก โดยไปเรี
ยนกั
นที่
โบสถ์
วั
ดเกาะแก้
สุ
ทธาราม เนื่
องจากในโบถส์
วั
ดเกาะแก้
วก็
จะมี
ภาพแผนที่
จั
กรวาล และดวงดาวต่
างๆ มากมาย ซึ่
งสิ่
งที่
พบเห็
นเหล่
านี้
ครู
ก็
จะใช้
เป็
นอุ
ปกรณ์
ในการสอน และในการเขี
ยน
หนั
งสื
อต่
างๆ อี
กด้
วย ดั
งนั้
นจึ
งส่
งผลให้
งานเขี
ยนของครู
ล้
อม
เ ปรี
ยบ เ สมื
อน เ ป็
นบั
นทึ
กทา ง สั
ง คม โ ดยมอ ง ผ่
าน
สำ
�นวนภาษา เนื
องมาจากครู
นำ
�สิ่
งของที่
อยู่
แวดล้
อมรอบๆ
ตั
วมาถ่
ายทอดในเชิ
งภาษานั่
นเอง
วั
ดเกาะแก้
วสุ
ทธาราม จั
งหวั
ดเพชรบุ
รี
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...124