วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 109

109
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
เรี
ยนรู
ดู
งานการบริ
หารจั
ดการมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของญี่
ปุ
รายงาน
พิ
เศษ
ในปั
จจุ
บั
นแต่
ละประเทศต่
างก�
ำลั
งตื่
นตั
วและให้
ความส�
ำคั
ญกั
บการอนุ
รั
กษ์
ส่
งเสริ
มเผยแพร่
พั
ฒนา ต่
อยอด
และปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของตนเอง
อย่
างจริ
งจั
งและเป็
นรู
ปธรรมยิ่
งขึ้
น ไม่
ว่
าจะเป็
นการพั
ฒนาไปสู
การสร้
างสรรค์
ทางเศรษฐกิ
จหรื
อการจั
ดการวั
ฒนธรรมเพื่
อไปสู
การพั
ฒนาอย่
างยั่
งยื
น รวมถึ
งการแสดงออกถึ
งอั
ตลั
กษณ์
ท้
องถิ่
เพื่
อให้
เกิ
ดความเคารพต่
อความหลากหลายทางวั
ฒนธรรมที่
มี
อยู
ในประเทศนั้
นๆ ส่
วนหนึ่
งจะเห็
นได้
จากการที่
หลายๆ ประเทศ
ได้
มี
การตรากฎหมายเพื
อการคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรม เช่
น สาธารณรั
ฐประชาธิ
ปไตยประชาชนจี
สาธารณรั
ฐเกาหลี
และประเทศญี่
ปุ
น เป็
นต้
น ส่
วนในระดั
นานาชาติ
เราก็
จะเห็
นว่
าองค์
กรระหว่
างประเทศ เช่
น ยู
เนสโก
ก็
ได้
มี
การบั
ญญั
ติ
อนุ
สั
ญญาว่
าด้
วยการสงวนรั
กษามรดก
ทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
หรื
อองค์
การทรั
พย์
สิ
นทางปั
ญญาโลก
ก็
มี
การจั
ดตั้
งคณะกรรมการระหว่
างประเทศเพื่
อพั
ฒนามาตรการ
คุ
มครองภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
นดั้
งเดิ
มและการแสดงออกทาง
วั
ฒนธรรมแบบประเพณี
ส�
ำหรั
บประเทศไทยการพั
ฒนาระบบการปกป้
อง
คุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของเราก็
มี
มาอย่
าง
ต่
อเนื่
องตั้
งแต่
ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศไทย โดยกรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม ได้
มี
การประกาศขึ้
นทะเบี
ยน
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ตั้
งแต่
ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็
นต้
นมา จนปั
จจุ
บั
น มี
รายการมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ของชาติ
ที่
ขึ้
นทะเบี
ยนแล้
ว จ�
ำนวน ๒๑๘ รายการ
อย่
างไรก็
ดี
ระบบการปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมมี
การปรั
บเปลี่
ยนอยู
ตลอดเวลา ดั
งนั้
น การจะก้
าว
ให้
ทั
นตามกระแสสั
งคมโลกจึ
งจ�
ำเป็
นจะต้
องมี
การศึ
กษาเรี
ยนรู
ระบบการบริ
หารจั
ดการและการปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของประเทศต่
างๆ ที่
มี
ศั
กยภาพ เพื่
อน�
ำมา
เป็
นแบบอย่
าง และประยุ
กต์
ใช้
ให้
เข้
ากั
บระบบของไทยให้
มี
ประสิ
ทธิ
ภาพเพิ่
มขึ้
น ด้
วยเหตุ
นี้
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม โดย
นายด�
ำรงค์
ทองสม รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ได้
น�
คณะผู
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
และนั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมที่
ปฏิ
บั
ติ
งานด้
าน
การบริ
หารจั
ดการมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมเข้
าร่
วมหารื
ปริ
ทรรศน
ท 
วั
ฒนธรรม
การสร้
างบ้
านแบบกั
ตโชทสึ
คุ
ริ
ที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
โดดเด่
นของหมู่
บ้
านชิ
ราคาวา
เบ็
ญจรั
ศม์
มาประณี
I...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...122
Powered by FlippingBook