วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 119

119
การแสดงละครเวที
เรื่
อง “ในสวนฝั
น”
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กองทุ
นส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒ – ๓ ส.ค.
การแสดงดนตรี
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ประจำ
�ปี
๒๕๕๗
Dmitry Sitkovetsky plays Mozart
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๘ ส.ค.
ศิ
ลปิ
นอาเซี
ยนสั
ญจรสู่
ประชาคมอาเซี
ยน
: สื
บสานงานศิ
ลป์
ถิ่
นล้
านนา นามล้ำ
�ค่
ศรี
นครพิ
งค์
ณ มหาวิ
ทยาลั
ยเชี
ยงใหม่
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๑ – ๑๕ ส.ค.
ติ
ดตามประเมิ
นผลการดำ
�เนิ
นงาน
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชเมื
องท่
าบ่
และเมื
องโพนพิ
สั
จั
งหวั
ดหนองคาย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๐ – ๒๓ ส.ค.
ติ
ดตามประเมิ
นผลการดำ
�เนิ
นงาน
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราชควนชะลิ
จั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๖ – ๒๘ ส.ค.
การแสดงดนตรี
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ประจำ
�ปี
๒๕๕๗ : Asean Songs
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๔ ส.ค.
ศิ
ลปิ
นอาเซี
ยนสั
ญจรสู่
ประชาคมอาเซี
ยน
: สื
บสานงานศิ
ลป์
ถิ
นแดนใต้
เส้
นทางสายไหม
ศรี
วิ
ชั
ยเรื
องรุ่
ณ มหาวิ
ทยาลั
ยทั
กษิ
ณ จั
งหวั
ดสงขลา
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๓ – ๒๗ ส.ค.
คอนเสิ
ร์
ต จี
วั
นแบนด์
‘สู่
จิ
ตเกษม’
โครงการอนุ
สรณี
ยบู
ชา ๑๐๑
สมเด็
จพระญาณสั
งวร
สมเด็
จพระสั
งฆราช
สกลมหาสั
งฆปริ
ณายก
ณ โรงละครสำ
�นั
กพระราชวั
สนามเสื
อป่
๑๗ ส.ค.
พิ
ธี
เปิ
ดศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราช
ตำ
�บลหน้
าถ้ำ
� จั
งหวั
ดยะลา
จั
งหวั
ดยะลา
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๔ – ๑๖ ส.ค.
โครงการถ่
ายทอดงานศิ
ลป์
กั
บศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
๒๕๕๗
ณ หออั
ครศิ
ลปิ
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๗ – ๘ ก.ย.
โครงการศู
นย์
การเรี
ยนรู้
ทางวั
ฒนธรรม
ท้
องถิ่
นจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราช
ตำ
�บลควนชะลิ
จั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๗ – ๙ ก.ย.
พิ
ธี
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดก
ภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๗
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๙ – ๑๐ ก.ย.
งานวั
ฒนธรรมเชื่
อมใจชายแดนใต้
สั
นติ
สุ
ณ สวนสาธารณะเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
๖ รอบ
พระชนมพรรษา จั
งหวั
ดนราธิ
วาส
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๑ – ๒๕ ก.ย.
โครงการเสริ
มสร้
างความสั
มพั
นธ์
กั
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทางวั
ฒนธรรม และผู้
มี
ผลงานดี
เด่
ทางด้
านวั
ฒนธรรม กิ
จกรรมเยี่
ยมบ้
านศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
และผู้
มี
ผลงานดี
เด่
ทางด้
านวั
ฒนธรรม
รายชื่
อดั
งนี้
- ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นายกรี
พงศ์
เที
ยมเศวต
นางนิ
ตยา รากแก่
น นายธงชั
ย รั
กปทุ
พั
นโทวิ
ชิ
ต โห้
ไทย นายไพรั
ช สั
งวริ
บุ
ตร
นายสำ
�ราญ เกิ
ดผล นายพิ
นิ
จ ฉายสุ
วรรณ
- ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นฯ
นายทองคำ
� พั
นนั
ทธี
นายเลิ
ศศั
กดิ
ปิ
ติ
วิ
ทยากุ
ล นายสง่
า จั
นทร์
ตรี
นายน้ำ
�ว้
า ร่
มโพธิ์
ทอง
จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
พระนครศรี
อยุ
ธยา และลพบุ
รี
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๕ – ๑๙ ก.ย.
โครงการเสริ
มสร้
างความสั
มพั
นธ์
กั
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทางวั
ฒนธรรม และผู้
มี
ผลงานดี
เด่
ทางด้
านวั
ฒนธรรม กิ
จกรรมเยี่
ยมบ้
าน
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และผู้
มี
ผลงานดี
เด่
ทางด้
านวั
ฒนธรรม
รายชื่
อดั
งนี้
- ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นายอิ
ม จิ
ตต์
ภั
กดี
นายควน ทวนยก นายฉิ
น อรมุ
นายนคริ
นทร์
ชาทอง นายสุ
ชาติ
ทรั
พย์
สิ
- ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นฯ
นายอิ่
ม จั
นทร์
ชุ
ศาสตราจารย์
สุ
ทธิ
วงศ์
พงศ์
ไพบู
ลย์
นายปลื้
ม ชู
คง นายชุ่
ม สุ
วรรณทิ
พย์
นายแนบ ทิ
ชิ
นพงศ์
พระเทพสิ
ทธิ
มงคล
จั
งหวั
ดระนอง นครศรี
ธรรมราช สงขลา
และพั
ทลุ
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๓ – ๒๙ ส.ค.
I...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122
Powered by FlippingBook